Zobrazit menu

Výchovné poradenství

Koncept speciálně pedagogického a výchovného poradenství SŠT Most

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

"Zahálka unaví víc než práce" (Vauvernarques)

ÚSEK STES
KANCELÁŘ
KONZULTAČNÍ HODINY

Výchovný poradce

Mgr. Veronika Hnátková

2. patro, číslo dveří 591

Sudý/lichý týden  

Pondělí: 9.20 – 10.50

Kdykoliv  dle potřeby a předchozí individuální domluvy

hnatkova.veronika@sstmost.cz

Školní metodik prevence

Ing. Jiří Vavřík

kancelář číslo dveří 203, budova dílen

Kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy

 

ÚSEK EKO
KANCELÁŘ
KONZULTAČNÍ HODINY

Výchovný poradce

Mgr. Andrea Hříbalová

přízemí, číslo dveří 344

Středa: 11.50 – 12.35
Čtvrtek: 11.00 – 11. 45

Kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy

hribalova.andrea@sstmost.cz

Školní metodik prevence

Ing. Miroslava Dvořáčková

přízemí, číslo dveří 344

Úterý: 10.10 – 11. 00
Pátek: 9.20 – 10.05

Kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy

dvorackova.miroslava@sstmost.cz

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, zaměřuje se na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců. 

Činnost výchovných poradců vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č.27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).                                                                                                       

1. Práce se žáky se SVP:

 • vyhledávání žáků s SPU nebo SPCH (září)
 • seznámení učitelů s doporučeními PPP
 • individuální práce se žáky se SVP, pomoc a podpora
 • vedení dokumentace – školní dotazníky, dotazníky k uzpůsobení podmínek u MZ, podpůrná opatření 1. stupně
 • určení konzultačních hodin pro žáky a zákonné zástupce

2. Práce se žáky

 • individuální práce s žáky v případě žádosti (jejich či tř. učitele), řešit osobní nebo školní problém
 • důsledné řešení sociálně patologických jevů, ve spolupráci s metodikem prevence
 • řešení školní neúspěšnosti
 • řešení kázeňských přestupků, organizace výchovných komisí podle potřeb třídních učitelů
 • určení konzultačních hodin pro žáky a zákonné zástupce

3. Spolupráce

 • spolupráce s vedením školy
 • spolupráce s ostatními VP a pravidelné schůzky
 • spolupráce s TU a dalšími pedagogickými pracovníky
 • spolupráce s poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 • spolupráce s dalšími institucemi (MP Most, referát sociálních věcí MÚ Most atd.)
 • spolupráce s rodiči a ZZ
 • individuální konzultace s ostatními učiteli nebo se zákonnými zástupci žáků

4. Adaptační aktivity

 • organizování adaptačního kurzu pro první ročníky
 • v případě potřeby zařazení stmelovacích aktivit ve třídě (klima tříd)

5. Kariérové poradenství

 • organizování exkurzí na úřad práce
 • zajišťování návštěvy Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus
 • pomoc při výběru dalšího vzdělávání

6. Ostatní

 • prezentace školy a jejich aktivit, např. burza škol, dny otevřených dveří

Kdy se obrátit na výchovnou poradkyni:

 

nejčastější problémy:

 • problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli …)
 • osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …)
 • volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …)

podmínky jednání:

 • přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
 • vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost - budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
 • pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník …)
 • problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení
Náplň práce metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou v oblasti rizikového chování, jako jsou projevy závislostního chování (toxikomanie, tabakismus, alkoholismus, netolismus), šikany a agresivity, kyberšikany, záškoláctví apod.

 

Metodičky prevence informují:

Schránka důvěry:

Možná Tě trápí nějaká vážná nebo zdánlivě nedůležitá situace, okolnost či událost a nemáš odvahu obrátit se na někoho osobně. Právě proto jsme zřídili na našem webu a na chodbách školy schránky důvěry.

Schránka důvěry je anonymní a skutečně důvěrná, můžeš tak bez obav popsat svá trápení, o kterých se stydíš, či bojíš mluvit, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit.

Schránky důvěry najdeš: 

PŘÍZEMÍ    sloup v suterénu u kinosálu

PŘÍZEMÍ   – stěna u WC proti uč. č. 339

PRVNÍ PATRO – sloup naproti učebně č. 441

PRVNÍ PATRO – stěna vedle učebny č. 489 (dobře viditelná při cestě do tělocvičny)

DRUHÉ PATRO – stěna proti WC - dveře č. 526

DRUHÉ PATRO – sloup proti učebně č. 589  

 

Jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví!

 • Nemusíš (ale můžeš!) se do své zprávy podepsat či uvádět z jaké jsi třídy. Jestliže chceš znát naší odpověď, uveď, jakým způsobem to můžeme udělat. Do schránky důvěry můžeš také dát jakékoliv připomínky, dotazy a náměty, o kterých chceš, aby věděli výchovní poradci a metodici prevence. Jak funguje schránka důvěry na našem webu?

Tvůj vzkaz bude doručen jedné z osob, podle toho, kterou adresu si vybereš. Adresy se jmény patří dvěma metodičkám prevence. Obě dvě jsou zárukou ochoty, spolehlivosti, profesionality, důvěry a odborné pomoci.

 • Pokud chceš opravdu pomoci, je dobré popsat své trápení co nejpodrobněji.

"Nezůstávej se svým trápením sám! Svěř se tomu, kdo Ti chce a může pomoci!"

 
Užitečné internetové adresy:

 

Přehled sociálních služeb - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

Katalog sociálních služeb v Mostě - http://www.mesto-most.cz/vismo/kss.asp

Pedagogicko - psychologická poradna - http://www.pppuk.cz/poradny/most

Úřad práce - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty

K-centrum a linka duševní tísně - http://www.mostknadeji.eu/ustecky-kraj/k-centrum-most

Linka bezpečí - http://www.pomoc-online.cz

Modrá linka důvěry - http://www.modralinka.cz/?page=ld

Právní pomoc - http://www.potrebujipravnika.cz

Informace o profesní kvalifikaci a dalším vzdělávání http://novyportal.narodnikvalifikace.cz  ; 

 http://www.vzdelavaniaprace.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz

Doporučená literatura

Šikana, kyberšikana, rizikové chování - kyberšikana ;šikanarizikové chování

 

Odkazy pro maturanty:

Přehled VŠ - http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/

Nabídky práce - http://www.jobs.cz/

NSZ (národní srovnávací zkoušky) - https://www.scio.cz/nsz/

Termíny přijímacích zkoušek - https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp

Přihláška na VŠ a VOŠ - http://www.kampomaturite.cz/prihlaska-na-vs-formular/

 

Finanční podpora a stipendia:

Studijní příspěvky města Most - http://www.mesto-most.cz/prijimani-zadosti-o-studijni-prispevky-2016-2017/d-24956

Stipendia v ČR (nadace pro VŠ a SŠ) - http://student.finance.cz/stipendium-skolne/stipendia-cr/

Stipendium pro rómské studenty (SŠ a VOŠ) - http://www.romskastipendia.cz/

Pomoc v hmotné nouzi - http://www.mpsv.cz/cs/5

Sociální podpora - http://www.mpsv.cz/cs/2

Minimální mzda - http://www.mpsv.cz/cs/22117

ÚP Most - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty#zalozkaUh1

Přehled sociálních služeb Ústecký kraj - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 

Fotogalerie a soubory ke stažení

UPOZORNĚNÍ:

Při stahování dodatku k vysvědčení (viz. pdf soubory níže) dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. Každý rok je zde aktualizujeme a starší ročníky mažeme.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2