Zobrazit menu

Výchovné poradenství

Koncept speciálně pedagogického a výchovného poradenství SŠT Most

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

"Zahálka unaví víc než práce" (Vauvernarques)

ÚSEK STES
KANCELÁŘ
KONZULTAČNÍ HODINY

Výchovný poradce

Mgr. Veronika Hnátková

2. patro, č. dveří 604

středa 11.00 až 12.30

čtvrtek 8.15 až 9.15

Výchovný poradce

Soňa Bastyánová

2. patro, č. dveří 579

úterý a pátek 9.05 až 10.55

 

ÚSEK EKO
KANCELÁŘ
KONZULTAČNÍ HODINY

Výchovný poradce

Mgr. Andrea Hříbalová

přízemí, č. dveří 337

 

středa 8:20 až 10:05

pátek 9:20 až 10:05

nebo kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy

Školní metodik prevence

Ing. Miroslava Dvořáčková

přízemí, č. dveří 337

 

pondělí - 10:10 až 12:35

pátek - 7:30 až 9:00

nebo kdykoliv dle potřeby a předchozí individuální domluvy

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům, zaměřuje se na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců. 

Činnost výchovných poradců vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č.27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).                                                                                                       

Náplň práce výchovného poradce:

 • vyhledávání žáků s SPU nebo SPCH (září)
 • vypracovávat plány pedagogické podpory pro dané žáky
 • vyhodnocování PLPP
 • seznámení učitelů s doporučeními PPP
 • individuální práce s žáky v případě žádosti (jejich či tř. učitele) řešit osobní nebo školní problém
 • školní dotazníky
 • individuální konzultace s ostatními učiteli nebo se zákonnými zástupci žáků
 • organizování exkurzí na úřad práce
 • spolupráce s ostatními VP a pravidelné schůzky
 • důsledné řešení sebemenších projevů šikany ve spolupráci s metodikem prevence
 • organizace výchovných komisí podle potřeb třídních učitelů
 • řešení záškoláctví – do konce listopadu vytipovat nejčastější absentéry a dál s touto informací pracovat
 • organizování adaptačního dvoudenního kurzu pro první ročníky
 • spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a dalšími institucemi (PPP, MP Most, referát sociálních věcí MÚ Most atd.)
 • předávání informací o žácích školským poradenským zařízením
 • určení konzultačních hodin pro žáky a zákonné zástupce
 • spolupráce s vedením školy
 • prezentace školy a jejich aktivit, např. burza škol, dny otevřených dveří
 • vedení průběžné evidence o činnosti a vedení příslušné dokumentace

Kdy se obrátit na výchovnou poradkyni:

nejčastější problémy:

 • problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli …)
 • osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …)
 • volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …)

podmínky jednání:

 • přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
 • vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost - budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
 • pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník …)
 • problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení
Náplň práce metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou v oblasti rizikového chování, jako jsou projevy závislostního chování (toxikomanie, tabakismus, alkoholismus, netolismus), šikany a agresivity, kyberšikany, záškoláctví apod.

 

Metodičky prevence informují:

Schránka důvěry:

Možná Tě trápí nějaká vážná nebo zdánlivě nedůležitá situace, okolnost či událost a nemáš odvahu obrátit se na někoho osobně. Právě proto jsme zřídili na našem webu a na chodbách školy schránky důvěry.

Schránka důvěry je anonymní a skutečně důvěrná, můžeš tak bez obav popsat svá trápení, o kterých se stydíš, či bojíš mluvit, případně nemáš nikoho, komu se můžeš svěřit.

Schránky důvěry najdeš: 

PŘÍZEMÍ    sloup v suterénu u kinosálu

PŘÍZEMÍ   – stěna u WC proti uč. č. 339

PRVNÍ PATRO – sloup naproti učebně č. 441

PRVNÍ PATRO – stěna vedle učebny č. 489 (dobře viditelná při cestě do tělocvičny)

DRUHÉ PATRO – stěna proti WC - dveře č. 526

DRUHÉ PATRO – sloup proti učebně č. 589  

 

Jediný problém, který se nedá vyřešit je ten, o kterém nikdo neví!

 • Nemusíš (ale můžeš!) se do své zprávy podepsat či uvádět z jaké jsi třídy. Jestliže chceš znát naší odpověď, uveď, jakým způsobem to můžeme udělat. Do schránky důvěry můžeš také dát jakékoliv připomínky, dotazy a náměty, o kterých chceš, aby věděli výchovní poradci a metodici prevence. Jak funguje schránka důvěry na našem webu?
 • Tvůj vzkaz bude doručen jedné z osob, podle toho, kterou adresu si vybereš. Adresy se jmény patří dvěma metodičkám prevence. Obě dvě jsou zárukou ochoty, spolehlivosti, profesionality, důvěry a odborné pomoci.
 • Pokud chceš opravdu pomoci, je dobré popsat své trápení co nejpodrobněji.

 

"Nezůstávej se svým trápením sám! Svěř se tomu, kdo Ti chce a může pomoci!"

 

Užitečné internetové adresy:

Přehled sociálních služeb - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

Katalog sociálních služeb v Mostě - http://www.mesto-most.cz/vismo/kss.asp

Pedagogicko - psychologická poradna - http://www.pppuk.cz/poradny/most

Úřad práce - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty

K-centrum a linka duševní tísně - http://www.mostknadeji.eu/ustecky-kraj/k-centrum-most

Linka bezpečí - http://www.pomoc-online.cz

Modrá linka důvěry - http://www.modralinka.cz/?page=ld

Právní pomoc - http://www.potrebujipravnika.cz

Informace o profesní kvalifikaci a dalším vzdělávání http://novyportal.narodnikvalifikace.cz  ; 

 http://www.vzdelavaniaprace.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz

Doporučená literatura

Šikana, kyberšikana, rizikové chování - kyberšikana ;šikanarizikové chování

 

Odkazy pro maturanty:

Přehled VŠ - http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/

Nabídky práce - http://www.jobs.cz/

NSZ (národní srovnávací zkoušky) - https://www.scio.cz/nsz/

Termíny přijímacích zkoušek - https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp

Přihláška na VŠ a VOŠ - http://www.kampomaturite.cz/prihlaska-na-vs-formular/

 

Finanční podpora a stipendia:

Studijní příspěvky města Most - http://www.mesto-most.cz/prijimani-zadosti-o-studijni-prispevky-2016-2017/d-24956

Stipendia v ČR (nadace pro VŠ a SŠ) - http://student.finance.cz/stipendium-skolne/stipendia-cr/

Stipendium pro rómské studenty (SŠ a VOŠ) - http://www.romskastipendia.cz/

Pomoc v hmotné nouzi - http://www.mpsv.cz/cs/5

Sociální podpora - http://www.mpsv.cz/cs/2

Minimální mzda - http://www.mpsv.cz/cs/22117

ÚP Most - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty#zalozkaUh1

Přehled sociálních služeb Ústecký kraj - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

 

Fotogalerie a soubory ke stažení

UPOZORNĚNÍ:

Při stahování dodatku k vysvědčení (viz. pdf soubory níže) dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. Každý rok je zde aktualizujeme a starší ročníky mažeme.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2