Zobrazit menu

Profil školy a základní informace

Základní informace o škole naleznete v tabulce níže.

Střední škola technická v Mostě je komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Od školního roku 2010-211 byly otevřeny obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor Bezpečnostně právní činnost, ve kterém se žák připravuje na povolání se znalostí právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Nedílnou součástí celého komplexu je teoretické vyučování,odborný výcvik, domov mládeže a školní jídelna. V prostorách odborného výcviku se organizuje nejen vzdělávání žáků, ale i dospělých formou rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů.

V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50, absolvování paličského kurzu, kurzu svařování plastů apod..

Škola je významným partnerem několika vzdělávacích zařízení ze zahraničí, úřadů práce a institucí. Aktivně se podílí na řešení problémů nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání obyvatelstva v našem regiónu.

Realizovala několik významných projektů v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů. Kromě projektů, ve kterých figuruje jako předkladatel, je naše škola též partnerem v několika projektech, ve kterých využívá svých zkušeností z projektové činnosti.

Naše škola disponuje rozsáhlými prostory pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti. Probíhá postupná modernizace všech prostor školy, v roce 2015 se podařilo školu kompletně zateplit, vybavit učebny a laboratoře moderním nábytkem a zařízením. Do 31.08.2016 bude provedena modernizace vnitřních prostor domova mládeže a v roce 2017 počítáme s kompletní rekonstrukcí dílen praktického vyučování - nyní se dokončuje projektová dokumentace.

Obr. Škola před zateplením s novým atletickým stadionem.

 

Základní informace

Zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02,  IČ: 708 92 156
Název Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
RED_IZO 600170641
Adresa sídla školy Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most
IZO 108006891
00125423
DIČ CZ00125423
ID datové schránky f74nbfd
Bankovní spojení KB Most 30338-491/0100
Datum zahájení činnosti školy 1. 9. 1957
Datum účinnosti změny 1. 7. 2011 - změna názvu školy
Předmět činnosti Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Název činnosti
  • Střední škola
  • Školské výchovné a ubytovací zařízení - Domov mládeže
  • Zařízení školního stravování - Školní jídelna
  • Zařízení školního stravování - Školní jídelna-výdejna
Stupně vzdělání denního studia
  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou. Délka studia je 4 roky, ve studiu převažuje teorie nad praxí – 90% ku 10%. Absolventi odcházejí do zaměstnání, nebo pokračují studiem na vysoké škole.
  • Střední vzdělání s výučním listem. Délka studia je 3 roky, poměr teorie a praxe je 50% na 50%. Absolventi vykonávají především řemeslná a dělnická povolání, mohou také pokračovat ve studiu.
  • Střední vzdělání s výučním listem dvouleté, které jsou určeny pro žáky, kteří absolvovali základní školu v nižších ročnících než v devátém. Studium i uplatnění absolventů je podobné  jako u předcházející skupiny.
Doplňkové činnosti Zřizovatel povoluje tyto okruhy doplňkové činnosti
Statutární orgán ředitel