Zobrazit menu

Profil školy a základní informace

Základní informace o škole naleznete v tabulce níže.

Střední škola technická v Mostě je komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. Vyučují se zde 3leté a 4leté obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a výpočetní techniky. Od školního roku 2010-211 byly otevřeny obory zaměřené na chov koní a jezdecký sport a obor Bezpečnostně právní činnost, ve kterém se žák připravuje na povolání se znalostí právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

Nedílnou součástí celého komplexu je teoretické vyučování,odborný výcvik, domov mládeže a školní jídelna. V prostorách odborného výcviku se organizuje nejen vzdělávání žáků, ale i dospělých formou rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů.

V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50, apod. Více kurzů naleznete v sekci profesních kvalifikací a kurzů.

Škola je významným partnerem několika vzdělávacích zařízení ze zahraničí, úřadů práce a institucí. Aktivně se podílí na řešení problémů nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání obyvatelstva v našem regiónu.

Realizovala několik významných projektů v rámci programů EU na národní i mezinárodní úrovni, zaměřených na další vzdělávání a získávání zkušeností v oboru formou stáží pro žáky a výměnných pobytů pedagogů. Kromě projektů, ve kterých figuruje jako předkladatel, je naše škola též partnerem v několika projektech, ve kterých využívá svých zkušeností z projektové činnosti.

Naše škola disponuje rozsáhlými prostory pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti. Probíhá postupná modernizace všech prostor školy, v roce 2015 se podařilo školu kompletně zateplit, vybavit učebny a laboratoře moderním nábytkem a zařízením. Do 31.08.2016 bude provedena modernizace vnitřních prostor domova mládeže a v roce 2017 počítáme s kompletní rekonstrukcí dílen praktického vyučování - nyní se dokončuje projektová dokumentace.

Obr. Škola před zateplením s novým atletickým stadionem.

 

Základní informace

Zřizovatel Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02,  IČ: 708 92 156
Název Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
RED_IZO 600170641
Adresa sídla školy Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most
IZO 108006891
00125423
DIČ CZ00125423
ID datové schránky f74nbfd
Bankovní spojení KB Most 30338-491/0100
Datum zahájení činnosti školy 1. 9. 1957
Datum účinnosti změny 1. 7. 2011 - změna názvu školy
Předmět činnosti Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Název činnosti
  • Střední škola
  • Školské výchovné a ubytovací zařízení - Domov mládeže
  • Zařízení školního stravování - Školní jídelna
  • Zařízení školního stravování - Školní jídelna-výdejna
Stupně vzdělání denního studia
  • Střední vzdělání s maturitní zkouškou. Délka studia je 4 roky, ve studiu převažuje teorie nad praxí – 90% ku 10%. Absolventi odcházejí do zaměstnání, nebo pokračují studiem na vysoké škole.
  • Střední vzdělání s výučním listem. Délka studia je 3 roky, poměr teorie a praxe je 50% na 50%. Absolventi vykonávají především řemeslná a dělnická povolání, mohou také pokračovat ve studiu.
  • Střední vzdělání s výučním listem dvouleté, které jsou určeny pro žáky, kteří absolvovali základní školu v nižších ročnících než v devátém. Studium i uplatnění absolventů je podobné  jako u předcházející skupiny.
Doplňkové činnosti Zřizovatel povoluje tyto okruhy doplňkové činnosti
Statutární orgán ředitel