Zobrazit menu

Ukončené projekty

Zde jsou zobrazeny proběhlé projekty školy, které již dále nepokračují.

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou
Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na
školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře
obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje
se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň
chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak
i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí
zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající
vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních
dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast
kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a
snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných
aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a
školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

 • Řízení projektu
 • Rozvoj kariérového poradenství
 • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
 • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a
plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Ústecký kraj je zapojen do realizace projektu KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, CZ.03.1.54/0.0./0.0. /15_122/0010231.  Do projektu jsou dále zapojeny školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, mezi nimi i naše škola. Informace o projektu naleznete v článku.

Článek 1: Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0
Článek 2: Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání - zahraniční dobrá praxe

 

EEA GRANTS 2014-2021 - FONDY EHP 2014-2021 

Typ projektu

Projekt institucionální spolupráce

Program

Vzdělávání

Název projektu

Ekologie na druhou

Číslo projektu

EHP-CZ-ICP-2-021

 

Od 01. 08. 2020 realizuje Střední škola technická, Most, příspěvková organizace projekt „Ekologie na druhou“. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických, sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce. Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.

Partnery projektu jsou:

RE-INNOVASJON AS;

THE STUDY ORGANISATION "FOLKEUNIVERSITETET";

FOLKEUNIVERSITETETS FAGSKOLE AS.

 

Obecným cílem projektu je podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzdělávání s následným dopadem na inovaci kurikul. Konkrétním cílem projektu je prohloubit a dát do souvislostí aktivní občanské postoje žáků středních škol, studentů vysokých škol a pedagogů a jejich pozitivní význam pro ochranu životního prostředí, a to cestu vytvoření inovativních metodických materiálů k úpravě ŠVP. Na společných setkáních (vzdělávací akce jako workshopy, přednášky, kulaté stoly) škola připravuje spolu s partnerskými organizacemi z Norska modulové programy environmentální výchovy do jednotlivých oborů tak, aby byl každý vytvořený modul zařazen do všech oborů jako průřezové téma.

 

From August 1, 2020, the Secondary Technical School, Most, a non-profit organization, is implementing the "Ecology Squared" project. This project is financed from EEA funds 2014-2021, through which Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing economic and social differences in the European Economic Area and to strengthening cooperation with 15 European states.

The mediator of the program is the House of Foreign Cooperation. It is a contributory organization of the Ministry of Education, Youth and Sports, which administers international activities in the field of education.

The project partners are:

RE-INNOVASJON AS;

THE STUDY ORGANIZATION "FOLKE UNIVERSITETET";

FOLKE UNIVERSITETETS FAGSKOLE AS.

 

The general goal of the project is to support the development and sharing of innovative methods and examples of good practice in education with a subsequent impact on curriculum innovation. The specific goal of the project is to deepen and contextualize the active civic attitudes of high school students, university students and teachers and their positive significance for environmental protection, namely the creation of innovative methodological materials. At joint meetings (educational events such as workshops, lectures, round tables), the school, together with partner organizations from Norway, prepares environmental education module programs for individual fields so that each created module is included in all fields as a cross-cutting topic.

 

Foto z realizace projektu / project photo:

https://www.sstmost.cz/cs/projekt-ekologie-na-druhou/

https://www.sstmost.cz/cs/projekt-ekologie-na-druhou-u-ecology-squared-ehp-cz-icp-2-021/

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF a *.PPTX.

V případě, že je Váš internetový prohlížeč nezvládl otevřít, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC a Microsoft Office nebo OpenOffice.

Soubory ke stažení

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické klubyKA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEPKA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie. Naše škola je zapojena do KA4, konkrétně do aktivity vytvoření školského podnikatelského inkubátoru, ve kterých se simuluje v rámci výuky reálné podnikatelské prostředí. KA4 se dělí na 4 základní projektové oblasti, naše škola získala možnost participovat na první projektové oblasti:

 1. „Podnikání a podnikavost v řemeslných a technických oborech“, která se dělí dále na tyto podaktivity:

1.1 Mentoring pedagogických pracovníků

Získali jsme nové podpůrné didaktické materiály „Průvodce trhu“ (dle 5 skupin relevantních oborů) které pomohou učitelům lépe se orientovat v konkrétním podnikatelském prostředí v relevantní oborové struktuře.

1.2 Simulace reálného podnikatelského prostředí

Získali jsme softwarovou simulaci skutečného podnikání – řešení konkrétních situací a změn, se kterými se žáci budou v podnikání setkávat. Ve virtuální simulaci podnikání si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si, jak řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku.

1.3 Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ;

Budou nám prostředkovány návštěvy podnikatelů, řemeslníků ve výuce, jako podpora pedagogů.

1.4 Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků.

Získali jsme vybavení školského podnikatelského inkubátoru, který má podobu pro žáky přístupného pracoviště (kanceláře, učebny, apod.) a které je vybavené stolem, židlemi, počítačem, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem s plátnem a drobným kancelářským vybavením.

 

Naše škola je zapojena do projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“, jenž realizuje Ústecký kraj, který aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity:

 • KA 1 Technické kluby,
 • KA 2 Podpora Centra virtuálního prototypování UJEP,
 • KA 3 Odborné metodické skupiny,
 • KA 4 Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

SŠT Most participuje na KA 04, kdy získala prostředky pro vytvoření školského podnikatelského inkubátoru, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí.

 

KA 4 sestává z následujících aktivit:

- 1.1. Mentoring pedagogických pracovníků;

- 1.2. Simulace reálného podnikatelského prostředí;

- 1.3.  Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ;

- 1.4.  Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků.

 

Podpora žáků při vstupu na tuzemský a evropský trh práce

Anglický název projektu: Supporting Pupils Entering the Domestic and European Labor Market

Příjemce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ-01-KA102-047636

Doba trvání projektu: 01. 07. 2018 - 30. 06. 2019

Projekt je financován ze vzdělávacího programu Erasmus +, který je vzdělávacím programem Evropské unie na období let 2014 až 2020, a který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a zejména praktických odborných dovedností při odborné stáži žáků v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku. Žáci získají nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí zahraničních vzdělávacích zařízeních a firmách. Nedílnou součástí projektu je také zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků stáže a zejména znalost odborné terminologie a komunikačních dovedností v reálném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj interkulturních kompetencí žáků.

Přijímací organizace: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovensko

Účastníci: 12 žáků z oboru Instalatér, Automechanik, a Obráběč kovů

Tato mobilita byla úspěšně zrealizována. Velké poděkování patří vedení Střední odborné školy z považské Bystrice, která se zhostila role přijímací organizace velmi úspěšně. Za kvalitu podmínek, které připravila pro naše žáky, bychom se velmi rádi poděkovali řediteli školy, Ing. Jánu Kunovskému, Ing. Pavlovi Kňazíkovi, projektovému manažerovi, jako i všem ostatním zaměstnancům školy.

Přijímací organizace: Zavod za novodobno izobrazevanje, Pasterkova ul. 3, Maribor, Slovinsko

Účastníci: 6 žákyň oboru Chovatel koní a jezdec

Přijímací organizace: BFW Bau Sachsen e. V., ÜAZ Glauchau, Lungwitzer Straße 52, Německo

Účastníci: 8 žáků oboru Montér suchých staveb

 

PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ

(PARTNERSKÝ PROJEKT)


Název: NOVÉ POSTUPY PŘI VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ

Číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694

Identifikační údaje příjemce: Dům romské kultury, o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most Rudolice, IČ: 254 41 892

 

Doba realizace projektu: 09. 2019 – 8.2020

Projekt se zaměřuje na podporu chanovských žáků ZŠ a SŠ. Plánované aktivity podpoří úspěšné
zvládnutí základní školy. Přispěje pomocí exkurzí, kariérového poradenství a ochutnávek oborů
k širšímu přehledu o středoškolském studiu, zvládnutí přechodu na SŠ a její úspěšné
absolvování. Důraz klademe i na spolupráci s rodiči a jejich zapojení do aktivit. Osvědčené
partnerství základní a střední školy s naší společností a rodiči je předpokladem pro úspěšné
završení vzdělávací dráhy jejich dětí.

 

 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - NÁSTROJ KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016621

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje od 01. 11. 2019 projekt „Vzdělávání pedagogů - nástroj ke zkvalitnění výuky“

v rámci Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP.

Projekt je zaměřen na podporu školy v oblasti personální, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků,  extrakurikulárních /rozvojových aktivit či aktivit rozvíjejících ICT, jako i v oblasti spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projektové aktivity:

Personální podpora:

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
2.III/6 Školní kariérový poradce

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů:

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2. III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

Aktivity rozvíjející ICT v SŠ:

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 64 hodin/64 týdnů

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ:

2.III/19 Klub pro žáky SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.iii/23 Komunitně osvětová setkání

 

Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování.

Cílem projektu ZOV je vytvořit takové prostředí v podobě kroužků v rámci volnočasových aktivit žáků, které se cíleně zaměřuje na rozvoj schopnosti žáků práce s digitálními technologiemi, matematických schopností, rozvoj základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnosti učit se. Podpora této interakce má za cíl vyústit v přidanou hodnotu v podobě rozvoje jednotlivých forem vzdělávání, jejich sbližování, v podobě výtěžnosti toho nejlepšího, co propojení obou systému vzdělávání může přinést, a tím je pozitivní asociace žáků se vzděláváním. Zvýší se kompetence pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání mj. i formou kolegiální podpory. K propojování formálního a neformálního vzdělávání budou pro ně sloužit setkání, workshopy a konference. Účastní se min. 1 za pololetí setkání v Centru kolegiální podpory, které bude odpovídat požadavkům KA 04 Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. V rámci kolegiální podpory daného CKP bude zformulován vždy konkrétní vždy konkrétní cíl, který bude posléze CS naplňovat a vyhodnocovat.

Projekt ZOV, s dobou realizace tři roky, který začal běžet v květnu 2018, se soustředí na žáky zapojených základních škol a žáky zapojené střední školy, a povede a přivede propojením formálního a neformálního vzdělávání tyto žáky k poznání, že odborné (technické) vzdělávání je oblast, která může být zábavná.

Předkladatel projektu:

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Partneři s finančním příspěvkem:

Partner č. 1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner č. 2: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

Partner č. 3: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Partner bez finančního příspěvku:

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Spolupracující subjekty:

Základní škola Most, Zlatnická 186

Dům romské kultury o.p.s.

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,

Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice,

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

Magistrát města Mostu

 

V období únor až květen 2019 úspěšně proběhlo pilotní ověřování následujících vytvořených vzdělávacích programů:

Zábavou k odbornému vzdělávání 1 (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd), ověřováno na ZŠ:    

 • Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace;
 • Základní škola Most, Zlatnická 186;
 • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov.

Zábavou k odbornému vzdělávání 2 (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy), ověřováno na ZŠ:  

 • Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace;
 • Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,
 • Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice.

Více informací o vytvořených vzdělávacích programech, videa z průběhu pilotního ověřování a další zajímavé příspěvky naleznete na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na největší platformě pro sdílení videí (YouTube) zde:

Projekt byl k 31. 10. 2021 ukončen včetně ověření vzdělávacích programů Zábavou k odbornému vzdělávání 3, Zábavou k odbornému vzdělávání 4 a specifického vzdělávacího programu Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení. 

Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 3“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 8. až 9. tříd), „Zábavou k odbornému vzdělávání 4“ (vzdělávací program pro žáky SŠ) a "Využití digitálních technologií při odstraňování poruch učení" (vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 3. až 5. tříd) naleznete ke stažení po jejich schválení.

Kompletní schválené vzdělávací programy „Zábavou k odbornému vzdělávání 1“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 3. až 5. tříd) a „Zábavou k odbornému vzdělávání 2“ (vzdělávací program pro žáky ZŠ, 6. až 7. třídy) naleznete ke stažení zde:

 Vzdělávací programy, vytvořené v rámci projektu

 

Podpora žáků při vstupu na tuzemský a evropský trh práce

Anglický název projektu: Supporting Pupils Entering the Domestic and European Labor Market

Příjemce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ-01-KA102-047636

Doba trvání projektu: 01. 07. 2018 - 30. 06. 2019

Projekt je financován ze vzdělávacího programu Erasmus +, který je vzdělávacím programem Evropské unie na období let 2014 až 2020, a který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a zejména praktických odborných dovedností při odborné stáži žáků v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku. Žáci získají nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí zahraničních vzdělávacích zařízeních a firmách. Nedílnou součástí projektu je také zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků stáže a zejména znalost odborné terminologie a komunikačních dovedností v reálném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj interkulturních kompetencí žáků.

Přijímací organizace: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovensko

Účastníci: 12 žáků z oboru Instalatér, Automechanik, a Obráběč kovů

Tato mobilita byla úspěšně zrealizována. Velké poděkování patří vedení Střední odborné školy z považské Bystrice, která se zhostila role přijímací organizace velmi úspěšně. Za kvalitu podmínek, které připravila pro naše žáky, bychom se velmi rádi poděkovali řediteli školy, Ing. Jánu Kunovskému, Ing. Pavlovi Kňazíkovi, projektovému manažerovi, jako i všem ostatním zaměstnancům školy.

Přijímací organizace: Zavod za novodobno izobrazevanje, Pasterkova ul. 3, Maribor, Slovinsko

Účastníci: 6 žákyň oboru Chovatel koní a jezdec

Přijímací organizace: BFW Bau Sachsen e. V., ÜAZ Glauchau, Lungwitzer Straße 52, Německo

Účastníci: 8 žáků oboru Montér suchých staveb

 

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V SASKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ POMOCÍ KOORDINOVANÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako projektový partner (PP 4)

Registrační číslo projektu: 100253277

Původní doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018

Změněná doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 30. 06. 2019

Projekt byl financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu bylo koordinovanou prací s veřejností zvýšit objektivní bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí v česko-saském příhraničí. Pevnou součástí projektových aktivit byla hospitace studentů Střední školy technické, Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýšily jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Projekt nyní pokračuje ve fázi udržitelnosti a v oblasti práce s veřejností nadále spolupracuje pět partnerů:

 • Policejní ředitelství Zwickau - leadpartner
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - kraj Ústí nad Labem
 • PP 2 Policejní ředitelství Chemnitz
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - kraj Karlovy Vary
 • PP 4 Střední škola technická Most

Pevnou součástí projektových aktivit budou hospitace studentů Střední školy technické Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýší jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Aktivita:

Hospitace u Policejního revíru Brand-Erbisdorf, 24.10.2018

Účast na nácviku pronásledování, 26.9.2017

Účast na doprav.-prevent. akci „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“, 13.9.2017

Článek, 25.7.2017

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS, 25.5.2017

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie, 18.5.2017

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“, 17.5.2017

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie, 27.4.2017

Zápis ze služební cesty, 25. 04. 2017

Zápis ze služební cesty, 12. 04. 2017

Letáky k projektu:

Projekt IT-bezpečnost a sociální mediální platforma-přeshraniční prevence-bezpečně na internetu

Číslo projektu: 3-17-7018

Poskytovatelem příspěvku: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, IČ: 67776841

Příjemce dotace: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Partner projektu: Freies Gymnasium Regebogen Augustusburg

Doba trvání projektu: 06. 04. 2017 – 31. 12. 2017

Cílem projektu je poskytnout mezinárodní platformu pro výměnu vzájemných zkušeností mezi německými a českými žáky a dále mezi odborníky v oblasti IT bezpečnosti.

Hlavní přínos projektu bude vytvoření přeshraniční mezinárodní platformy v oblasti IT bezpečnosti, která bude sloužit studentům a žákům z obou stran česko-saské hranice k výměně zkušeností, jak negativních, tak pozitivních, které má cílová skupina v oblasti pohybu v kyberprostoru. Dalším přínosem bude zapojení odborníků z řad policie na české a německé straně, profesionálních firem, kde předmětem podnikání je IT kriminologie. Ve druhé fázi dojde k přínosu v podobě společné práce cílové skupiny při vybudování a využívání společného fóra na sociální síti, s obsahem řešícím IT bezpečnost, vedoucím ke kritickému užívání sociálních médií a multimediální výchově zapojených členů fóra, ve snaze šířit získané informace a zkušenosti. Ve třetí fázi je největším přínosem společná spolupráce obou studentských týmu na slabikáři v rámci jednodenních či vícedenních akcí, přičemž výsledek bude nejen samotný materiál k další distribuci s cílem vzdělávat v oblasti IT bezpečnosti, ale také zejména vzájemné sblížení obou studentských týmů, jejichpoznání, komunikace nejen na sociálních sítích, ale v reálu, na mezinárodních akcí, což povede k rozvoji jazykových kompetencí.

 

PROJEKT: „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654

- podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjemce dotace: Ústecký kraj, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156

Partner projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Doba trvání projektu: 01. 02. 2017 – 31. 01. 2019

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako partner č. 3 se bude intenzivně podílet na realizaci několik projektových aktivit.

Konkrétně půjde o:

 • poradenská pracoviště
 • oslovení a výběr klientů
 • odborné poradenství prostřednictvím svého poradce
 • pracovní a bilanční diagnostika prostřednictvím svého poradce
 • orientace v oblasti regionálních pracovních příležitostí a krátkodobé praxe prostřednictvím svého poradce
 • rekvalifikační programy a kurzy zvyšování odborných kompetencí prostřednictvím svého poradce
 • zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svého poradce a pracovníka pro zprostředkování zaměstnání
 • poskytování doprovodných opatření prostřednictvím svého poradce
 • evaluace a řízení projektu prostřednictvím pracovníka pro evaluaci

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Naše škola získala grant na projekt s názvem:

Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education" – „Síťování škol jako cesta ke společným řešením podpory žáků ve vzdělávání“

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035617_1

Doba realizace projektu: 09/2017 – 02/2019

Projekt je realizovaný v rámci vzdělávacího programu Erasmus +. Realizací projektu podpoříme řešení palčivých problému současného vzdělávání na středních odborných školách, kterými jsou prioritně předčasné opouštění školní docházky a nezájem žáků o řemeslné obory či technické profese. Abychom udrželi žáky ve vzdělávání, je vhodné tuto prioritu podpořit holistickým přístupem. Pomocí projektu se budeme snažit osvojit si efektivní metody, nástroje a postupy, jak výše uvedené problémy eliminovat. Při řešení problému nalézat odpovědi na otázky, jak je možné, že žáci nemají o učební obory zájem? A pokud zájem projeví, jak je možné, že poté v mnoha případech opouštějí předčasně školní docházku? Proč si žáci špatně vybírají? Jaký má na žáky dopad předčasného opuštění školní docházky v kontextu současné politické situace v Evropě? Hlavním cílem projektu je vytvořit novou, rozmanitou, a přitom kompatibilní mezinárodní platformu spolupráce, která umožní sdílet či nalézat nové, lepší a účinnější prostředky k řešení problematiky předčasného opuštění školní docházky, které budou aplikovány poté do lokálních prostředí sítě škol. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí, případně i nepedagogičtí zaměstnanci škol, kteří vytvoří projektové týmy, účastnící se mezinárodních projektových setkání s cílem vzdělávacích, a tréninkových aktivit k řešení výše uvedených vytyčených problematických oblastích.

Partneři projektu:

 1. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika
 2. Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Via Alfieri 6, 94015 Piazza Armerina, Itálie
 3. Liceul tehnologic Aurel Vlaicu, B-dul Muncii No.199-201, 400408 Cluj-Napoca, Rumunsko

V průběhu realizace projektu se uskuteční 4 mezinárodní setkání:

12/2017 - Slovenská republika

04/2018 - Itálie

09/2018 - Rumunsko

12/2018 - Česká republika

V první fázi chceme zapojit do projektové práce pedagogy v jednotlivých školách, participujících na projektu. Jejich činnost bude spočívat ve workshopech, kde budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci na každé zapojené škole a následně definovat problémy a potřeby školy v rámci řešené problematiky. Pomocí jednoduchých průzkumů, dotazníků, rozhovorů se svými kolegy i žáky se následně přesně určí nejdůležitější okruhy témat, které by mohly napomoci při sdílení mezinárodních zkušeností a dobrých praktik a napomoci zlepšit situaci na každé konkrétní škole. Výsledky z první fáze budou přetvořeny do konkrétní prezentace, ze které bude zřejmé, o jaké problémy se jedná, jejich jasného popsání a vysvětlení, včetně popisu jejich zdůvodnění.

V druhé fázi, následně po ujasnění aktuálního stavu na škole v rámci dané problematiky budou následovat další série workshopů učitelů konkrétních škol, kdy budou zjištěné výstupy popsány na regionální úrovni každé jednotlivé školy. Budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci regionu, kde se škola nachází a následně definovat problémy a potřeby regionu v rámci řešené problematiky.

V třetí fázi by společně na vzájemných mezinárodních setkáních poznávali nové myšlenky, nápady a zkušenosti ze škol z jiných zemích Evropské unie, které by v rámci sdílení sloužily potřebám jednotlivých škol k eliminaci vytyčených problémů, pomáhali školám při předvídání a řešení některých problémů v budoucnosti, stejně jako v šíření pozitivních účinků našich snah směrem k místní i mezinárodní úrovni.

Ve čtvrté fázi se budeme snažit implementací nových informacích, sdílených zkušenostech o zavedených postupech a nových nápadů zlepšovat situaci v řešených problematických oblastech sekundárního vzdělávání, přičemž zveřejňování výsledků v různých formách, které by potvrzovaly úspěšnost projektových aktivit, by představovalo stimulaci a podporu všem zúčastněným v jejich školním životě.

Inovativní přístup by obohatil a motivoval učitele k aktivnějšímu přístupu ve vzdělávání, zbavil by je strachu z nových metod práce se studenty a zejména, měl by dopad na žáky ve smyslu jejich správné volby vybraného studijního oboru tak, aby neopouštěli školní docházku a nedostali se do spárů sociálního vyloučení.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

 

Posledním dnem měsíce srpna 2016 skončil po dvou letech projekt Mobility osob, uskutečněný v rámci programu Erasmus+. Díky získanému grantu z evropských fondů a dlouhodobé úspěšné spolupráci s německými partnery, vycestovalo na dvoutýdenní odborné stáže celkem 30 našich žáků jak maturitního, tak i učebních oborů. V průběhu dvou let se v jarních měsících roků 2015 a 2016 realizovaly celkem čtyři stáže, v rámci kterých 12 žáků 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechatronik vycestovalo do města Chemnitz, kde partnerem byla organizace BWC Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH a 18 žáků 2. a 3. ročníků oborů Zedník, Instalatér a Montér suchých staveb odjelo do města Glauchau, kde partnerem byl BFW Bau Sachsen e.V, ÜAZ.

Díky spolupráci naší školy s firmou Northcom s.r.o., která získala grant z Evropských fondů v rámci programu Erasmus+, se mohli naši žáci a žákyně učebního oboru Jezdec a chovatel a studijního oboru Chovatelství – Chov koní v rámci školního roku 2015/2016 zúčastnit dvou odborných stáží v zahraničí. Konkrétně se jednalo o stáže v Řecku, v Terapeutickém jezdeckém centru KETHIS nedaleko města Serresu. Hlavní činností tohoto centra je poskytování terapeutických programů hippoterapie, které jsou zajišťovány odbornými pracovníky. Vzhledem k tomu, že žáci v rámci praxe ve svém vzdělávacím programu nemají možnost nabýt takovýchto zkušeností, byly tyto výjezdy velkým přínosem a obohacením studia.

 

PROJEKT „IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ V MOSTĚ“

Realizace projektu úspěšně ukončena k 31.7.2015.

Škola realizací projektu získala vybavení jako je nový nábytek, notebooky, televize, interaktivní a keramické tabule, dataprojektory, sportovní pomůcky, přístroje a nářadí do dílen praktického vyučování, mikroskopy a stavebnice, maketu koně apod.

Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/68.00148

Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Související odkazy:

www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz
Udržitelnost projektu

PROJEKT „REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ OBJEKTŮ SŠT V MOSTĚ“ V RÁMCI 50. VÝZVY OPŽP, PRIORITNÍ OSA 3

Doba trvání projektu: 14.4.2014 - 1.9.2015 (přípravná fáze od 15.5.2013)

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19292

Výdaje projektu: 42 634 227, 95Kč

Výše dotace: 27 164 366,10 Kč

 

PROJEKT „PRAKTICKÉ ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V ZAHRANIČÍ“ V RÁMCI PROJEKTU MOBILIT ERASMUS +

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000906

Doba trvání projektu: 1.9.2014 - 31.8.2016

Celkové výdaje projektu: 46 676,00 EUR

 

PROJEKT „PŘESHRANIČNÍ PREVENCE DROGOVÉ KRIMINALITY - PREVENCE BEZ HRANIC“ V RÁMCI ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Realizace projektu úspěšně ukončena k 30.6.2015.

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu:

Doba trvání projektu: 1.11.2014 - 30.6.2015

Celkové výdaje projektu: 160 000,00 Kč

POZOR! Brožura jako výstup z projektu „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“„, realizovaného za pomoci Česko-německého fondu budoucnosti (německý název projektu „Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)“

Studenti Střední školy technické, studenti z Gymnázia Marienberg a studenti z Gymnázia Thomase Manna vytvořili na základě poznání a povědomí studentů o problematice drog a na základě jejich samotného a konkrétního zapojení do řešení dané problematiky závěrečnou publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU: „KARIÉRA“ – SYSTÉM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Zkrácený název projektu: KARIÉRA

Doba trvání projektu: od 1.8.2008 do 31.7.2010

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Rozvojové partnerství bylo složeno z 6 základních a 6 středních škol Ústeckého kraje:

Hlavním cílem projektu bylo je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.

Hlavní aktivity projektu se soustředily na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměřily na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.

Výstupem těchto aktivit byly pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji.

Byly zrealizované aktivity v rámci 4. monitorovací zprávy o udržitelnosti.

 

Zvyšování kvality ve vzdělávání na SŠT v Mostě

Realizace projektu zahájena k 31. 07. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 56, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projektové aktivity byly zaměřeny na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0433
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 Související odkazy:

www.msmt.czwww.op-vk.cz 

 

Učíme se cizí jazyk kombinovanou metodou

Realizace projektu zahájena k 01. 09. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 57, oblast podpory 1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/57.0198
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Související odkazy:
www.msmt.cz, www.op-vk.cz 

 

ACTIVE CITIZENS

Zapojení do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

EU POMÁHÁ ŠKOLÁM

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

UNIV 3

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

 

IMPLEMENTACE PRVKŮ MECHATRONIKY DO VÝUKY ELEKTRO-TECHNICKÝCH OBORŮ SŠ

Partnerský projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.