Zobrazit menu

Ukončené projekty

Zde jsou zobrazeny proběhlé projekty školy, které již dále nepokračují.

Podpora žáků při vstupu na tuzemský a evropský trh práce

Anglický název projektu: Supporting Pupils Entering the Domestic and European Labor Market

Příjemce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ-01-KA102-047636

Doba trvání projektu: 01. 07. 2018 - 30. 06. 2019

Projekt je financován ze vzdělávacího programu Erasmus +, který je vzdělávacím programem Evropské unie na období let 2014 až 2020, a který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a zejména praktických odborných dovedností při odborné stáži žáků v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku. Žáci získají nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí zahraničních vzdělávacích zařízeních a firmách. Nedílnou součástí projektu je také zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků stáže a zejména znalost odborné terminologie a komunikačních dovedností v reálném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj interkulturních kompetencí žáků.

Přijímací organizace: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovensko

Účastníci: 12 žáků z oboru Instalatér, Automechanik, a Obráběč kovů

Tato mobilita byla úspěšně zrealizována. Velké poděkování patří vedení Střední odborné školy z považské Bystrice, která se zhostila role přijímací organizace velmi úspěšně. Za kvalitu podmínek, které připravila pro naše žáky, bychom se velmi rádi poděkovali řediteli školy, Ing. Jánu Kunovskému, Ing. Pavlovi Kňazíkovi, projektovému manažerovi, jako i všem ostatním zaměstnancům školy.

Přijímací organizace: Zavod za novodobno izobrazevanje, Pasterkova ul. 3, Maribor, Slovinsko

Účastníci: 6 žákyň oboru Chovatel koní a jezdec

Přijímací organizace: BFW Bau Sachsen e. V., ÜAZ Glauchau, Lungwitzer Straße 52, Německo

Účastníci: 8 žáků oboru Montér suchých staveb

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V SASKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ POMOCÍ KOORDINOVANÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako projektový partner (PP 4)

Registrační číslo projektu: 100253277

Původní doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018

!!!!!!!!!!! ZMĚNA DOBY REALIZACE PROJEKTU !!!!!!!!!!!

Doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 30. 06. 2019

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu je koordinovanou prací s veřejností zvýšit objektivní bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí v česko-saském příhraničí.

V tomto projektu v oblasti práce s veřejností úzce spolupracuje pět partnerů.

 • Policejní ředitelství Zwickau - leadpartner
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - kraj Ústí nad Labem
 • PP 2 Policejní ředitelství Chemnitz
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - kraj Karlovy Vary
 • PP 4 Střední škola technická Most

Pevnou součástí projektových aktivit budou hospitace studentů Střední školy technické Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýší jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Aktivita:

Hospitace u Policejního revíru Brand-Erbisdorf, 24.10.2018

Účast na nácviku pronásledování, 26.9.2017

Účast na doprav.-prevent. akci „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“, 13.9.2017

Článek, 25.7.2017

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS, 25.5.2017

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie, 18.5.2017

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“, 17.5.2017

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie, 27.4.2017

Zápis ze služební cesty, 25. 04. 2017

Zápis ze služební cesty, 12. 04. 2017

Letáky k projektu:

Projekt IT-bezpečnost a sociální mediální platforma-přeshraniční prevence-bezpečně na internetu

Číslo projektu: 3-17-7018

Poskytovatelem příspěvku: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, IČ: 67776841

Příjemce dotace: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Partner projektu: Freies Gymnasium Regebogen Augustusburg

Doba trvání projektu: 06. 04. 2017 – 31. 12. 2017

Cílem projektu je poskytnout mezinárodní platformu pro výměnu vzájemných zkušeností mezi německými a českými žáky a dále mezi odborníky v oblasti IT bezpečnosti.

Hlavní přínos projektu bude vytvoření přeshraniční mezinárodní platformy v oblasti IT bezpečnosti, která bude sloužit studentům a žákům z obou stran česko-saské hranice k výměně zkušeností, jak negativních, tak pozitivních, které má cílová skupina v oblasti pohybu v kyberprostoru. Dalším přínosem bude zapojení odborníků z řad policie na české a německé straně, profesionálních firem, kde předmětem podnikání je IT kriminologie. Ve druhé fázi dojde k přínosu v podobě společné práce cílové skupiny při vybudování a využívání společného fóra na sociální síti, s obsahem řešícím IT bezpečnost, vedoucím ke kritickému užívání sociálních médií a multimediální výchově zapojených členů fóra, ve snaze šířit získané informace a zkušenosti. Ve třetí fázi je největším přínosem společná spolupráce obou studentských týmu na slabikáři v rámci jednodenních či vícedenních akcí, přičemž výsledek bude nejen samotný materiál k další distribuci s cílem vzdělávat v oblasti IT bezpečnosti, ale také zejména vzájemné sblížení obou studentských týmů, jejichpoznání, komunikace nejen na sociálních sítích, ale v reálu, na mezinárodních akcí, což povede k rozvoji jazykových kompetencí.

PROJEKT: „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654

- podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjemce dotace: Ústecký kraj, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156

Partner projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Doba trvání projektu: 01. 02. 2017 – 31. 01. 2019

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako partner č. 3 se bude intenzivně podílet na realizaci několik projektových aktivit.

Konkrétně půjde o:

 • poradenská pracoviště
 • oslovení a výběr klientů
 • odborné poradenství prostřednictvím svého poradce
 • pracovní a bilanční diagnostika prostřednictvím svého poradce
 • orientace v oblasti regionálních pracovních příležitostí a krátkodobé praxe prostřednictvím svého poradce
 • rekvalifikační programy a kurzy zvyšování odborných kompetencí prostřednictvím svého poradce
 • zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svého poradce a pracovníka pro zprostředkování zaměstnání
 • poskytování doprovodných opatření prostřednictvím svého poradce
 • evaluace a řízení projektu prostřednictvím pracovníka pro evaluaci

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Naše škola získala grant na projekt s názvem:

Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education" – „Síťování škol jako cesta ke společným řešením podpory žáků ve vzdělávání“

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035617_1

Doba realizace projektu: 09/2017 – 02/2019

Projekt je realizovaný v rámci vzdělávacího programu Erasmus +. Realizací projektu podpoříme řešení palčivých problému současného vzdělávání na středních odborných školách, kterými jsou prioritně předčasné opouštění školní docházky a nezájem žáků o řemeslné obory či technické profese. Abychom udrželi žáky ve vzdělávání, je vhodné tuto prioritu podpořit holistickým přístupem. Pomocí projektu se budeme snažit osvojit si efektivní metody, nástroje a postupy, jak výše uvedené problémy eliminovat. Při řešení problému nalézat odpovědi na otázky, jak je možné, že žáci nemají o učební obory zájem? A pokud zájem projeví, jak je možné, že poté v mnoha případech opouštějí předčasně školní docházku? Proč si žáci špatně vybírají? Jaký má na žáky dopad předčasného opuštění školní docházky v kontextu současné politické situace v Evropě? Hlavním cílem projektu je vytvořit novou, rozmanitou, a přitom kompatibilní mezinárodní platformu spolupráce, která umožní sdílet či nalézat nové, lepší a účinnější prostředky k řešení problematiky předčasného opuštění školní docházky, které budou aplikovány poté do lokálních prostředí sítě škol. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí, případně i nepedagogičtí zaměstnanci škol, kteří vytvoří projektové týmy, účastnící se mezinárodních projektových setkání s cílem vzdělávacích, a tréninkových aktivit k řešení výše uvedených vytyčených problematických oblastích.

Partneři projektu:

 1. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika
 2. Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Via Alfieri 6, 94015 Piazza Armerina, Itálie
 3. Liceul tehnologic Aurel Vlaicu, B-dul Muncii No.199-201, 400408 Cluj-Napoca, Rumunsko

V průběhu realizace projektu se uskuteční 4 mezinárodní setkání:

12/2017 - Slovenská republika

04/2018 - Itálie

09/2018 - Rumunsko

12/2018 - Česká republika

V první fázi chceme zapojit do projektové práce pedagogy v jednotlivých školách, participujících na projektu. Jejich činnost bude spočívat ve workshopech, kde budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci na každé zapojené škole a následně definovat problémy a potřeby školy v rámci řešené problematiky. Pomocí jednoduchých průzkumů, dotazníků, rozhovorů se svými kolegy i žáky se následně přesně určí nejdůležitější okruhy témat, které by mohly napomoci při sdílení mezinárodních zkušeností a dobrých praktik a napomoci zlepšit situaci na každé konkrétní škole. Výsledky z první fáze budou přetvořeny do konkrétní prezentace, ze které bude zřejmé, o jaké problémy se jedná, jejich jasného popsání a vysvětlení, včetně popisu jejich zdůvodnění.

V druhé fázi, následně po ujasnění aktuálního stavu na škole v rámci dané problematiky budou následovat další série workshopů učitelů konkrétních škol, kdy budou zjištěné výstupy popsány na regionální úrovni každé jednotlivé školy. Budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci regionu, kde se škola nachází a následně definovat problémy a potřeby regionu v rámci řešené problematiky.

V třetí fázi by společně na vzájemných mezinárodních setkáních poznávali nové myšlenky, nápady a zkušenosti ze škol z jiných zemích Evropské unie, které by v rámci sdílení sloužily potřebám jednotlivých škol k eliminaci vytyčených problémů, pomáhali školám při předvídání a řešení některých problémů v budoucnosti, stejně jako v šíření pozitivních účinků našich snah směrem k místní i mezinárodní úrovni.

Ve čtvrté fázi se budeme snažit implementací nových informacích, sdílených zkušenostech o zavedených postupech a nových nápadů zlepšovat situaci v řešených problematických oblastech sekundárního vzdělávání, přičemž zveřejňování výsledků v různých formách, které by potvrzovaly úspěšnost projektových aktivit, by představovalo stimulaci a podporu všem zúčastněným v jejich školním životě.

Inovativní přístup by obohatil a motivoval učitele k aktivnějšímu přístupu ve vzdělávání, zbavil by je strachu z nových metod práce se studenty a zejména, měl by dopad na žáky ve smyslu jejich správné volby vybraného studijního oboru tak, aby neopouštěli školní docházku a nedostali se do spárů sociálního vyloučení.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Posledním dnem měsíce srpna 2016 skončil po dvou letech projekt Mobility osob, uskutečněný v rámci programu Erasmus+. Díky získanému grantu z evropských fondů a dlouhodobé úspěšné spolupráci s německými partnery, vycestovalo na dvoutýdenní odborné stáže celkem 30 našich žáků jak maturitního, tak i učebních oborů. V průběhu dvou let se v jarních měsících roků 2015 a 2016 realizovaly celkem čtyři stáže, v rámci kterých 12 žáků 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechatronik vycestovalo do města Chemnitz, kde partnerem byla organizace BWC Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH a 18 žáků 2. a 3. ročníků oborů Zedník, Instalatér a Montér suchých staveb odjelo do města Glauchau, kde partnerem byl BFW Bau Sachsen e.V, ÜAZ.

Díky spolupráci naší školy s firmou Northcom s.r.o., která získala grant z Evropských fondů v rámci programu Erasmus+, se mohli naši žáci a žákyně učebního oboru Jezdec a chovatel a studijního oboru Chovatelství – Chov koní v rámci školního roku 2015/2016 zúčastnit dvou odborných stáží v zahraničí. Konkrétně se jednalo o stáže v Řecku, v Terapeutickém jezdeckém centru KETHIS nedaleko města Serresu. Hlavní činností tohoto centra je poskytování terapeutických programů hippoterapie, které jsou zajišťovány odbornými pracovníky. Vzhledem k tomu, že žáci v rámci praxe ve svém vzdělávacím programu nemají možnost nabýt takovýchto zkušeností, byly tyto výjezdy velkým přínosem a obohacením studia.

 

PROJEKT „IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ V MOSTĚ“

Realizace projektu úspěšně ukončena k 31.7.2015.

Škola realizací projektu získala vybavení jako je nový nábytek, notebooky, televize, interaktivní a keramické tabule, dataprojektory, sportovní pomůcky, přístroje a nářadí do dílen praktického vyučování, mikroskopy a stavebnice, maketu koně apod.

Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/68.00148

Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Související odkazy:

www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz
Udržitelnost projektu

PROJEKT „REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ OBJEKTŮ SŠT V MOSTĚ“ V RÁMCI 50. VÝZVY OPŽP, PRIORITNÍ OSA 3

Doba trvání projektu: 14.4.2014 - 1.9.2015 (přípravná fáze od 15.5.2013)

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19292

Výdaje projektu: 42 634 227, 95Kč

Výše dotace: 27 164 366,10 Kč

PROJEKT „PRAKTICKÉ ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V ZAHRANIČÍ“ V RÁMCI PROJEKTU MOBILIT ERASMUS +

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000906

Doba trvání projektu: 1.9.2014 - 31.8.2016

Celkové výdaje projektu: 46 676,00 EUR

PROJEKT „PŘESHRANIČNÍ PREVENCE DROGOVÉ KRIMINALITY - PREVENCE BEZ HRANIC“ V RÁMCI ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Realizace projektu úspěšně ukončena k 30.6.2015.

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu:

Doba trvání projektu: 1.11.2014 - 30.6.2015

Celkové výdaje projektu: 160 000,00 Kč

POZOR! Brožura jako výstup z projektu „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“„, realizovaného za pomoci Česko-německého fondu budoucnosti (německý název projektu „Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)“

Studenti Střední školy technické, studenti z Gymnázia Marienberg a studenti z Gymnázia Thomase Manna vytvořili na základě poznání a povědomí studentů o problematice drog a na základě jejich samotného a konkrétního zapojení do řešení dané problematiky závěrečnou publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

UDRŽITELNOST PROJEKTU: „KARIÉRA“ – SYSTÉM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Zkrácený název projektu: KARIÉRA

Doba trvání projektu: od 1.8.2008 do 31.7.2010

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Rozvojové partnerství bylo složeno z 6 základních a 6 středních škol Ústeckého kraje:

Hlavním cílem projektu bylo je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.

Hlavní aktivity projektu se soustředily na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměřily na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.

Výstupem těchto aktivit byly pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji.

Byly zrealizované aktivity v rámci 4. monitorovací zprávy o udržitelnosti.

Zvyšování kvality ve vzdělávání na SŠT v Mostě

Realizace projektu zahájena k 31. 07. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 56, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projektové aktivity byly zaměřeny na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0433
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Související odkazy:
www.msmt.czwww.op-vk.cz 

Učíme se cizí jazyk kombinovanou metodou

Realizace projektu zahájena k 01. 09. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 57, oblast podpory 1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/57.0198
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Související odkazy:
www.msmt.cz, www.op-vk.cz 

ACTIVE CITIZENS

Zapojení do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

EU POMÁHÁ ŠKOLÁM

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

UNIV 3

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

IMPLEMENTACE PRVKŮ MECHATRONIKY DO VÝUKY ELEKTRO-TECHNICKÝCH OBORŮ SŠ

Partnerský projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.