Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

Škola jako instituce připravená na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy

Evidenční číslo: 0050/PODSKOL/2023

Škola od září 2023 do srpna 2025 realizuje projekt Škola jako instituce připravená na práci s žáky se socioekonomickým znevýhodněním a heterogenními kolektivy v rámci Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků. Z projektu jsou financovány pozice školní sociální pedagog, školní speciální pedagog, kariérový poradce a pracovník volnočasových aktivit. Dále je z projektu možné čerpat finance na doučování, psychosociální intervence, podporu duševního zdraví žáků, preventivní práci, vzdělávací akce zaměřené na zvyšování studijní motivace, adaptační a socializační aktivity, zážitkové vzdělávací programy nebo supervizi pro pedagogické pracovníky a pomůcky pro žáky. Všechny aktivity a pomůcky jsou financovány Evropskou unií – Next Generation EU. 

Podpora kvalitního vzdělávání

Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0003167

Škola od 1. 2. 2023 realizuje projekt Podpora kvalitního vzdělávání, který je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků, inovativní vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

 

Národní plán obnovy

Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Škola v roce 2023 čerpá finanční prostředky na digitální učební pomůcky žáků a na jejich prevenci digitální propasti z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Pomůcky jsou financovány Evropskou unií – Next Generation EU.

 

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Naše škola je součástí projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Cílem projektu je podpora rozvoje sociálních a emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ.

Více informací zde

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021v rámci Programu Zdraví 

 

EEA GRANTS 2014-2021 - FONDY EHP 2014-2021 

Typ projektu

Projekt institucionální spolupráce

Program

Vzdělávání

Název projektu

Ekologie na druhou

Číslo projektu

EHP-CZ-ICP-2-021

Od 01. 08. 2020 realizuje Střední škola technická, Most, příspěvková organizace projekt „Ekologie na druhou“. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických, sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce. Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.

Partnery projektu jsou:

RE-INNOVASJON AS;

THE STUDY ORGANISATION "FOLKEUNIVERSITETET";

FOLKEUNIVERSITETETS FAGSKOLE AS.

 

Obecným cílem projektu je podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzdělávání s následným dopadem na inovaci kurikul. Konkrétním cílem projektu je prohloubit a dát do souvislostí aktivní občanské postoje žáků středních škol, studentů vysokých škol a pedagogů a jejich pozitivní význam pro ochranu životního prostředí, a to cestu vytvoření inovativních metodických materiálů k úpravě ŠVP. Na společných setkáních (vzdělávací akce jako workshopy, přednášky, kulaté stoly) škola připravuje spolu s partnerskými organizacemi z Norska modulové programy environmentální výchovy do jednotlivých oborů tak, aby byl každý vytvořený modul zařazen do všech oborů jako průřezové téma.

 

From August 1, 2020, the Secondary Technical School, Most, a non-profit organization, is implementing the "Ecology Squared" project. This project is financed from EEA funds 2014-2021, through which Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing economic and social differences in the European Economic Area and to strengthening cooperation with 15 European states.

The mediator of the program is the House of Foreign Cooperation. It is a contributory organization of the Ministry of Education, Youth and Sports, which administers international activities in the field of education.

The project partners are:

RE-INNOVASJON AS;

THE STUDY ORGANIZATION "FOLKE UNIVERSITETET";

FOLKE UNIVERSITETETS FAGSKOLE AS.

 

The general goal of the project is to support the development and sharing of innovative methods and examples of good practice in education with a subsequent impact on curriculum innovation. The specific goal of the project is to deepen and contextualize the active civic attitudes of high school students, university students and teachers and their positive significance for environmental protection, namely the creation of innovative methodological materials. At joint meetings (educational events such as workshops, lectures, round tables), the school, together with partner organizations from Norway, prepares environmental education module programs for individual fields so that each created module is included in all fields as a cross-cutting topic.

 

Foto z realizace projektu / project photo:

https://www.sstmost.cz/cs/projekt-ekologie-na-druhou/

https://www.sstmost.cz/cs/projekt-ekologie-na-druhou-u-ecology-squared-ehp-cz-icp-2-021/

 

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pro zobrazení dokumentu je potřeba program pro zobrazení souboru *.PDF a *.PPTX.

V případě, že je Váš internetový prohlížeč nezvládl otevřít, doporučujeme Foxit Reader nebo Adobe Acrobat Reader DC a Microsoft Office nebo OpenOffice.

SOUBORY KE STAŽENÍ