Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

Podpora kvalitního vzdělávání

Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0003167

Škola od 1. 2. 2023 realizuje projekt Podpora kvalitního vzdělávání, který je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků, inovativní vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

 

Národní plán obnovy

Komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Škola v roce 2023 čerpá finanční prostředky na digitální učební pomůcky žáků a na jejich prevenci digitální propasti z Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Pomůcky jsou financovány Evropskou unií – Next Generation EU.

 

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Naše škola je součástí projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Cílem projektu je podpora rozvoje sociálních a emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ.

Více informací zde

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021v rámci Programu Zdraví 

 

EEA GRANTS 2014-2021 - FONDY EHP 2014-2021 

Typ projektu

Projekt institucionální spolupráce

Program

Vzdělávání

Název projektu

Ekologie na druhou

Číslo projektu

EHP-CZ-ICP-2-021

Od 01. 08. 2020 realizuje Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, projekt „Ekologie na druhou“. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických, sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15. evropskými státy.

Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce (DZS). Jde o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.

Období realizace projektu: 01. 08. 2020 – 31. 07. 2022

Hlavní řešitel: Střední škola technická Most, příspěvková organizace

Partneři projektu: RE-INNOVASJON AS, Bodø; THE STUDY ORGANISATION "FOLKEUNIVERSITETET", Bodø;

O projektu

Obecným cílem projektu je podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzděláván s následným dopadem na inovací kurikul.

Konkrétním cílem projektu je prohloubit a dát do souvislostí aktivní občanské postoje středoškolských žáků a pedagogů a jejich pozitivní význam pro ochranu životního prostředí, a to cestu vytvoření inovativních metodických materiálů k úpravě ŠVP. Na společných setkáních (vzdělávací akce jako workshopy, přednášky, kulaté stoly) připravíme spolu s partnerskými organizacemi z Norska modulové programy environmentální výchovy do jednotlivých oborů tak, aby byl každý vytvořený modul zařazen do všech oborů jako průřezové téma.

Přínosy:

Bude bezesporu přínosné, aby byl každý, na škole vyučující obor, obohacen o implementaci prvků aktivního občanského environmentálního přístupu v kontextu jeho výuky. Výuka bude atraktivnější a žáci uvidí i jiný rozměr předmětu, který se učí a oboru, který si zvolili. Ekologický rozměr je tak důležitý a tak obsažný, že při vhodně připravených modulech bude výuka daného předmětu v rámci jednoho konkrétního vzdělávacího oboru obohacena v rámci environmentálních témat k podpoře aktivního přístupu při ochraně životního prostředí také o kompetence matematické, ICT, komunikační, kompetence v oblasti demokracie, apod. Pedagogové zvýší své kompetence a získají inovativní metodické materiály, ve kterých bude frontální způsob výuky u ekologie, občanské nauky i odborných předmětů efektivně doplněný a obohacený jinými metodami i obsahem, než který jim dosud nabízely ŠVP,

V rámci realizace projektu bude vytvořený vzdělávací modul o rekultivacích na Mostecku, v místě devastačně postiženého životního prostředí průmyslem. Modul bude mít kromě vzdělávací hodnoty také inovativní, přidanou hodnotu. Přiměje studenty uvažovat, polemizovat a správně se rozhodovat o kladech a záporech těžby fosilních paliv v Norsku, o jejím rozšíření nebo naopak poklesu v rámci budoucího udržitelného rozvoje.

Soubory ke stažení