Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Naše škola je součástí projektu Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích programů zaměřených na socioemoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience)

Cílem projektu je podpora rozvoje sociálních a emočních dovedností v rámci školního vyučování a prevence duševních onemocnění a násilí ve vztazích u žáků ZŠ a SŠ.

Více informací zde

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021v rámci Programu Zdraví 

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou
Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na
školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře
obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje
se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň
chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak
i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí
zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající
vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních
dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast
kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a
snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných
aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a
školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a
plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Ústecký kraj je zapojen do realizace projektu KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, CZ.03.1.54/0.0./0.0. /15_122/0010231.  Do projektu jsou dále zapojeny školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, mezi nimi i naše škola. Informace o projektu naleznete v článku.

Článek 1: Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0
Článek 2: MAPOVÁNÍ NOVÝCH KOMPETENCÍ PRO TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ - ZAHRANIČNÍ DOBRÁ PRAXE

 

EEA GRANTS 2014-2021 - FONDY EHP 2014-2021 

Typ projektu

Projekt institucionální spolupráce

Program

Vzdělávání

Název projektu

Ekologie na druhou

Číslo projektu

EHP-CZ-ICP-2-021

Od 01. 08. 2020 realizuje Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, projekt „Ekologie na druhou“. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických, sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15. evropskými státy.

Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce (DZS). Jde o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.

Období realizace projektu: 01. 08. 2020 – 31. 07. 2022

Hlavní řešitel: Střední škola technická Most, příspěvková organizace

Partneři projektu: RE-INNOVASJON AS, Bodø; THE STUDY ORGANISATION "FOLKEUNIVERSITETET", Bodø;

O projektu

Obecným cílem projektu je podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzděláván s následným dopadem na inovací kurikul.

Konkrétním cílem projektu je prohloubit a dát do souvislostí aktivní občanské postoje středoškolských žáků a pedagogů a jejich pozitivní význam pro ochranu životního prostředí, a to cestu vytvoření inovativních metodických materiálů k úpravě ŠVP. Na společných setkáních (vzdělávací akce jako workshopy, přednášky, kulaté stoly) připravíme spolu s partnerskými organizacemi z Norska modulové programy environmentální výchovy do jednotlivých oborů tak, aby byl každý vytvořený modul zařazen do všech oborů jako průřezové téma.

Přínosy:

Bude bezesporu přínosné, aby byl každý, na škole vyučující obor, obohacen o implementaci prvků aktivního občanského environmentálního přístupu v kontextu jeho výuky. Výuka bude atraktivnější a žáci uvidí i jiný rozměr předmětu, který se učí a oboru, který si zvolili. Ekologický rozměr je tak důležitý a tak obsažný, že při vhodně připravených modulech bude výuka daného předmětu v rámci jednoho konkrétního vzdělávacího oboru obohacena v rámci environmentálních témat k podpoře aktivního přístupu při ochraně životního prostředí také o kompetence matematické, ICT, komunikační, kompetence v oblasti demokracie, apod. Pedagogové zvýší své kompetence a získají inovativní metodické materiály, ve kterých bude frontální způsob výuky u ekologie, občanské nauky i odborných předmětů efektivně doplněný a obohacený jinými metodami i obsahem, než který jim dosud nabízely ŠVP,

V rámci realizace projektu bude vytvořený vzdělávací modul o rekultivacích na Mostecku, v místě devastačně postiženého životního prostředí průmyslem. Modul bude mít kromě vzdělávací hodnoty také inovativní, přidanou hodnotu. Přiměje studenty uvažovat, polemizovat a správně se rozhodovat o kladech a záporech těžby fosilních paliv v Norsku, o jejím rozšíření nebo naopak poklesu v rámci budoucího udržitelného rozvoje.

Soubory ke stažení

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické klubyKA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEPKA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie. Naše škola je zapojena do KA4, konkrétně do aktivity vytvoření školského podnikatelského inkubátoru, ve kterých se simuluje v rámci výuky reálné podnikatelské prostředí. KA4 se dělí na 4 základní projektové oblasti, naše škola získala možnost participovat na první projektové oblasti:

  1. „Podnikání a podnikavost v řemeslných a technických oborech“, která se dělí dále na tyto podaktivity:

1.1 Mentoring pedagogických pracovníků

Získali jsme nové podpůrné didaktické materiály „Průvodce trhu“ (dle 5 skupin relevantních oborů) které pomohou učitelům lépe se orientovat v konkrétním podnikatelském prostředí v relevantní oborové struktuře.

1.2 Simulace reálného podnikatelského prostředí

Získali jsme softwarovou simulaci skutečného podnikání – řešení konkrétních situací a změn, se kterými se žáci budou v podnikání setkávat. Ve virtuální simulaci podnikání si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si, jak řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku.

1.3 Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ;

Budou nám prostředkovány návštěvy podnikatelů, řemeslníků ve výuce, jako podpora pedagogů.

1.4 Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků.

Získali jsme vybavení školského podnikatelského inkubátoru, který má podobu pro žáky přístupného pracoviště (kanceláře, učebny, apod.) a které je vybavené stolem, židlemi, počítačem, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem s plátnem a drobným kancelářským vybavením.

 

Naše škola je zapojena do projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“, jenž realizuje Ústecký kraj, který aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity:

  • KA 1 Technické kluby,
  • KA 2 Podpora Centra virtuálního prototypování UJEP,
  • KA 3 Odborné metodické skupiny,
  • KA 4 Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

SŠT Most participuje na KA 04, kdy získala prostředky pro vytvoření školského podnikatelského inkubátoru, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí.

 

KA 4 sestává z následujících aktivit:

- 1.1. Mentoring pedagogických pracovníků;

- 1.2. Simulace reálného podnikatelského prostředí;

- 1.3.  Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ;

- 1.4.  Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků.