Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou
Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na
školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře
obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje
se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň
chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak
i nadaných žáků.

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí
zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající
vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních
dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast
kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a
snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných
aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a
školním akčním plánu.

 Aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  • Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  • Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a
plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0

Ústecký kraj je zapojen do realizace projektu KOMPETENCE 4.0. - mapování budoucích kompetencí, jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce, CZ.03.1.54/0.0./0.0. /15_122/0010231.  Do projektu jsou dále zapojeny školy a firmy s působností ve Středočeském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji, mezi nimi i naše škola. Informace o projektu naleznete v článku.

Článek 1: Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0
Článek 2: MAPOVÁNÍ NOVÝCH KOMPETENCÍ PRO TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ - ZAHRANIČNÍ DOBRÁ PRAXE

 

EEA GRANTS 2014-2021 - FONDY EHP 2014-2021 

Typ projektu

Projekt institucionální spolupráce

Program

Vzdělávání

Název projektu

Ekologie na druhou

Číslo projektu

EHP-CZ-ICP-2-021

Od 01. 08. 2020 realizuje Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, projekt „Ekologie na druhou“. Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických, sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15. evropskými státy.

Zprostředkovatelem programu je Dům zahraniční spolupráce (DZS). Jde o příspěvkovou organizaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která administruje mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.

Období realizace projektu: 01. 08. 2020 – 31. 07. 2022

Hlavní řešitel: Střední škola technická Most, příspěvková organizace

Partneři projektu: RE-INNOVASJON AS, Bodø; THE STUDY ORGANISATION "FOLKEUNIVERSITETET", Bodø;

O projektu

Obecným cílem projektu je podporovat rozvoj a sdílení inovativních metod a příkladů dobré praxe ve vzděláván s následným dopadem na inovací kurikul.

Konkrétním cílem projektu je prohloubit a dát do souvislostí aktivní občanské postoje středoškolských žáků a pedagogů a jejich pozitivní význam pro ochranu životního prostředí, a to cestu vytvoření inovativních metodických materiálů k úpravě ŠVP. Na společných setkáních (vzdělávací akce jako workshopy, přednášky, kulaté stoly) připravíme spolu s partnerskými organizacemi z Norska modulové programy environmentální výchovy do jednotlivých oborů tak, aby byl každý vytvořený modul zařazen do všech oborů jako průřezové téma.

Přínosy:

Bude bezesporu přínosné, aby byl každý, na škole vyučující obor, obohacen o implementaci prvků aktivního občanského environmentálního přístupu v kontextu jeho výuky. Výuka bude atraktivnější a žáci uvidí i jiný rozměr předmětu, který se učí a oboru, který si zvolili. Ekologický rozměr je tak důležitý a tak obsažný, že při vhodně připravených modulech bude výuka daného předmětu v rámci jednoho konkrétního vzdělávacího oboru obohacena v rámci environmentálních témat k podpoře aktivního přístupu při ochraně životního prostředí také o kompetence matematické, ICT, komunikační, kompetence v oblasti demokracie, apod. Pedagogové zvýší své kompetence a získají inovativní metodické materiály, ve kterých bude frontální způsob výuky u ekologie, občanské nauky i odborných předmětů efektivně doplněný a obohacený jinými metodami i obsahem, než který jim dosud nabízely ŠVP,

V rámci realizace projektu bude vytvořený vzdělávací modul o rekultivacích na Mostecku, v místě devastačně postiženého životního prostředí průmyslem. Modul bude mít kromě vzdělávací hodnoty také inovativní, přidanou hodnotu. Přiměje studenty uvažovat, polemizovat a správně se rozhodovat o kladech a záporech těžby fosilních paliv v Norsku, o jejím rozšíření nebo naopak poklesu v rámci budoucího udržitelného rozvoje.

Soubory ke stažení

Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“

Zkrácený název projektu: ÚK IKAP A2

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické klubyKA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEPKA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie. Naše škola je zapojena do KA4, konkrétně do aktivity vytvoření školského podnikatelského inkubátoru, ve kterých se simuluje v rámci výuky reálné podnikatelské prostředí. KA4 se dělí na 4 základní projektové oblasti, naše škola získala možnost participovat na první projektové oblasti:

  1. „Podnikání a podnikavost v řemeslných a technických oborech“, která se dělí dále na tyto podaktivity:

1.1 Mentoring pedagogických pracovníků

Získali jsme nové podpůrné didaktické materiály „Průvodce trhu“ (dle 5 skupin relevantních oborů) které pomohou učitelům lépe se orientovat v konkrétním podnikatelském prostředí v relevantní oborové struktuře.

1.2 Simulace reálného podnikatelského prostředí

Získali jsme softwarovou simulaci skutečného podnikání – řešení konkrétních situací a změn, se kterými se žáci budou v podnikání setkávat. Ve virtuální simulaci podnikání si žáci osvojí co nejvíce funkčních procesů podniku, vyzkouší si, jak řešit i krizové situace, které jsou běžnou praxí v rámci fungování podniku.

1.3 Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ;

Budou nám prostředkovány návštěvy podnikatelů, řemeslníků ve výuce, jako podpora pedagogů.

1.4 Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků.

Získali jsme vybavení školského podnikatelského inkubátoru, který má podobu pro žáky přístupného pracoviště (kanceláře, učebny, apod.) a které je vybavené stolem, židlemi, počítačem, tiskárnou, skenerem, dataprojektorem s plátnem a drobným kancelářským vybavením.

 

Naše škola je zapojena do projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“, jenž realizuje Ústecký kraj, který aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity:

  • KA 1 Technické kluby,
  • KA 2 Podpora Centra virtuálního prototypování UJEP,
  • KA 3 Odborné metodické skupiny,
  • KA 4 Spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

SŠT Most participuje na KA 04, kdy získala prostředky pro vytvoření školského podnikatelského inkubátoru, ve kterých bude možné v rámci výuky simulovat reálné podnikatelské prostředí.

 

KA 4 sestává z následujících aktivit:

- 1.1. Mentoring pedagogických pracovníků;

- 1.2. Simulace reálného podnikatelského prostředí;

- 1.3.  Zapojení odborníka z podnikatelského prostředí do výuky na SŠ;

- 1.4.  Školní podnikatelské inkubátory a mentoring žáků.

 

 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - NÁSTROJ KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016621

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, realizuje od 01. 11. 2019 projekt „Vzdělávání pedagogů - nástroj ke zkvalitnění výuky“

v rámci Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP.

Projekt je zaměřen na podporu školy v oblasti personální, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků,  extrakurikulárních /rozvojových aktivit či aktivit rozvíjejících ICT, jako i v oblasti spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projektové aktivity:

Personální podpora:

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
2.III/6 Školní kariérový poradce

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů:

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2. III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ

Aktivity rozvíjející ICT v SŠ:

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 64 hodin/64 týdnů

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ:

2.III/19 Klub pro žáky SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.iii/23 Komunitně osvětová setkání

 

Podpora žáků při vstupu na tuzemský a evropský trh práce

Anglický název projektu: Supporting Pupils Entering the Domestic and European Labor Market

Příjemce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ-01-KA102-047636

Doba trvání projektu: 01. 07. 2018 - 30. 06. 2019

Projekt je financován ze vzdělávacího programu Erasmus +, který je vzdělávacím programem Evropské unie na období let 2014 až 2020, a který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a zejména praktických odborných dovedností při odborné stáži žáků v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku. Žáci získají nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí zahraničních vzdělávacích zařízeních a firmách. Nedílnou součástí projektu je také zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků stáže a zejména znalost odborné terminologie a komunikačních dovedností v reálném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj interkulturních kompetencí žáků.

Přijímací organizace: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovensko

Účastníci: 12 žáků z oboru Instalatér, Automechanik, a Obráběč kovů

Tato mobilita byla úspěšně zrealizována. Velké poděkování patří vedení Střední odborné školy z považské Bystrice, která se zhostila role přijímací organizace velmi úspěšně. Za kvalitu podmínek, které připravila pro naše žáky, bychom se velmi rádi poděkovali řediteli školy, Ing. Jánu Kunovskému, Ing. Pavlovi Kňazíkovi, projektovému manažerovi, jako i všem ostatním zaměstnancům školy.

Přijímací organizace: Zavod za novodobno izobrazevanje, Pasterkova ul. 3, Maribor, Slovinsko

Účastníci: 6 žákyň oboru Chovatel koní a jezdec

Přijímací organizace: BFW Bau Sachsen e. V., ÜAZ Glauchau, Lungwitzer Straße 52, Německo

Účastníci: 8 žáků oboru Montér suchých staveb

 

PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ

(PARTNERSKÝ PROJEKT)


Název: NOVÉ POSTUPY PŘI VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ

Číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011694

Identifikační údaje příjemce: Dům romské kultury, o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most Rudolice, IČ: 254 41 892

 

Doba realizace projektu: 09. 2019 – 8.2020

Projekt se zaměřuje na podporu chanovských žáků ZŠ a SŠ. Plánované aktivity podpoří úspěšné
zvládnutí základní školy. Přispěje pomocí exkurzí, kariérového poradenství a ochutnávek oborů
k širšímu přehledu o středoškolském studiu, zvládnutí přechodu na SŠ a její úspěšné
absolvování. Důraz klademe i na spolupráci s rodiči a jejich zapojení do aktivit. Osvědčené
partnerství základní a střední školy s naší společností a rodiči je předpokladem pro úspěšné
završení vzdělávací dráhy jejich dětí.