Zobrazit menu

Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

 

 1. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.
 2. NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
 3. NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
 4. NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky z předchozího vzdělávání.
 5. NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.
HARMONOGRAM 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 • Do 31. 1. 2024
  Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení – kritéria naleznete ve škole, na webu školy, v DIPSY.
 • Od 1. 2. do 20. 2. 2024
  Vyplníte přihlášku.
PROSTŘEDNICTVÍM DIPSY

na základě přihlášení identitou
občana (např. bankovní
identitou) (TUTO VARIANTU
DOPORUČUJEME)
V PODOBĚ VÝPISU
 
DIPSY
bez přihlášení

 

NA TISKOPISU
 
který stanoví ministerstvo

 

 

Můžete vybrat až tři obory vzdělání.


V případě, že jste k 30. 11. 2023 podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a chcete se navíc
přihlásit do oborů bez talentové zkoušky, vyplníte v nové přihlášce až pět oborů.


Zvažte podání přihlášky alespoň do jednoho maturitního oboru – dojde tak k objektivnímu ověření
znalostí a získání výsledku jednotné zkoušky i do dalších kol přijímacího řízení.
Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího
po nejméně preferovaný.


Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové. Pokud
jste podali přihlášku do 30. 11. 2023 do oborů s talentovou zkouškou, můžete pořadí (ne však obory)
měnit až do 15. 3. 2024.

Ke každému oboru vložítedigitální (přílohy dle kritériípřijímacího řízení. (scan nebofotografie)

 

Ke každému oboru vložítedigitální přílohy dle kritériípřijímacího řízení. (scan nebofotografie)Výpis (bez příloh) vytisknetetolikrát, na kolik oborů se hlásíte.
Přihlášku vyplníte tolikrát, nakolik oborů se hlásíte.Ke každé vytisknuté přihlášcepřiložíte prosté kopiepožadovaných dokladů dle kritérií
Přihláška se automaticky odešledo všech škol
 
 
 
 
Podepsaný výpis odnesetenebo odešlete poštou do každéz uvedených škol (a to i na oborys talentovou zkouškou, kam jstepodali přihlášku k 30. 11. 2023).Rozhodným datem je předání veškole nebo razítko pošty.
Přihlášku s přílohami odnesetenebo odešlete poštou do každéz uvedených škol (a to i na oborys talentovou zkouškou, kam jstepodali přihlášku k 30. 11. 2023).Rozhodným datem je předání veškole nebo razítko pošty.

 

Dozvíte se své registrační číslo (RgČ), termín a místo konání jednotných zkoušek (JPZ) a termín konání
školních zkoušek (ŠPZ).

 

Termíny konání ŠPZ vyvěsíředitel školy ve škole, na webuškoly a el. Formou vám zašlepozvánku s RgČ.
 

 

Termíny konání ŠPZ vyvěsíředitel školy ve škole, na webuškoly. RgČ zjistíte ve výpisu,termín a místo konání JPZa termín konání ŠPZ se dozvítev pozvánce zaslané doporučeněna adresu uvedenou v přihlášce.
Termíny konání ŠPZ vyvěsíředitel školy ve škole, na webuškoly. RgČ, místo konání JPZa termín konání ŠPZ se dozvítev pozvánce zaslané doporučeněna adresu uvedenou v přihlášce.

 

JPZ čtyřletých oborů a nástaveb se koná 12. 4. a 15. 4. 2024; JPZ víceletých gymnázií se koná 16. 4.
a 17. 4. 2024; ŠPZ se koná od 5. 3. do 23. 4. 2024.


Pokud se nemocný uchazeč do 3 pracovních dnů omluví řediteli dotčené školy, pak:
náhradní JPZ koná 29. 4. a 30. 4. 2024, náhradní ŠPZ se koná od 24. 4. do 5. 5. 2024.

10. až 14. 5. 2024
Lze se seznámit s podklady rozhodnutí.

Výsledky JPZ a vyplněné
záznamové archy jsou k dispozici
v DIPSY po přihlášení.
Výsledky testů a vyplněné
záznamové archy jsou k dispozici
ve škole.
Výsledky testů a vyplněné
záznamové archy jsou k dispozici
ve škole.

 

15. 5. 2024
Výsledky prvního kola.

 

V DIPSY i bez přihlášení a ve škole.
V DIPSY i bez přihlášení a ve škole.
V DIPSY i bez přihlášení a ve škole.

 

Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze
do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 19. 5. 2024.
Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená
přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit
nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky.

Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.
Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.
Odvolání a vzdání se práva na přijetí podáváte osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.

 

HARMONOGRAM 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pravidla pro konání přijímacího řízení jsou obdobná, jako v 1. kole, pouze se nekoná (ale povinně se
zohledňuje) JPZ – bez výsledku JPZ se nelze hlásit do oboru vzdělání s JPZ.

 

 • Do 20. 5. 2024 – Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení – kritéria naleznete ve škole, na
  webu školy, v DIPSY.
 • Do 24. 5. 2024 – Vyplníte přihlášku.
 • 8. až 12. 6. 2024 – Konání ŠPZ a talentové zkoušky.

Období pro vyhodnocení přijímacího řízení:

 • 13. 6. 2024 – Výsledky JPZ z 1. kola školám.
 • 15. 6. 2024 – DIPSY přiřadí uchazeče do oborů.
 • 18. až 20. 6. 2024 – Lze se seznámit s podklady rozhodnutí.
 • 21. 6. 2024 – Výsledky druhého kola.

 

HARMONOGRAM 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

 • Můžete podat kolik chcete přihlášek. V jedné přihlášce uvedete vždy jen jednu školu, pokud podáváte
  přihlášku do více oborů v jedné škole, uvedete tyto obory v jedné přihlášce.

 • Přihlášky podáváte pouze tiskopisem (nikoli prostřednictvím DIPSY).
  Již se povinně nezohledňuje výsledek JPZ.

 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí zasílá ředitel školy listinnou formou.

 • Do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí musíte potvrdit písemně svůj úmysl vzdělávat se
  v daném oboru řediteli školy.
 • Do 3 pracovních dnů od doručení se můžete proti rozhodnutí odvolat.


 • Do 3 pracovních dnů, kam jste potvrdili svůj úmysl vzdělávat se, se můžete práva na přijetí vzdát.

Školní rok 2024/2025

 

 

Přihlášky a další užitečné dokumenty jsou ke stažení pod aktualitami

oddělovací linka

Archiv předešlých školních roků

oddělovací linka

 Ke stažení:

Přihlášky ke stravování, nebo ubytování na domově mládeže naleznete v sekci formulářů.