Zobrazit menu

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení rodiče, vážení studenti, na tomto místě si Vás Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 21, Velebudice, 43401 Most, IČO: 00125423 (dále jen „SŠT“ nebo „škola“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je SŠT.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
SŠT jako správce můžete kontaktovat na adrese:
Dělnická 21, Velebudice, 43401 Most
Tel.: 736633051
E-mail: director@sstmost.cz
ID datové schránky: f74nbfd

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů SŠT?
Jelikož jsme orgánem veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Veronika Benešová
Tel.: 778037729
Email: pochobradska@email.cz
    
4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje Vašeho dítěte, resp. Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Z jakého důvodu zpracovává SŠT moje osobní údaje?
Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvy.

6. Předáváte moje osobní údaje jiným subjektům?
Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis (např. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. předání osobních údajů Vašeho dítěte ubytovateli za účelem realizace lyžařského výcviku).

7. Předáváte osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Je prostor SŠT monitorován kamerovým systémem?
Ano, prostor SŠT je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Důvodem pro instalaci kamerového systému je oprávněný zájem školy na ochraně svého majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku studentů a zaměstnanců před poškozením a krádeží a bezpečnost a ochrana života a zdraví studentů, zaměstnanců a dalších osob, které se nacházejí v prostorách školy. Záznam z kamerového systému je uchováván po dobu sedmi dní.  

9. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
•    Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům, resp. osobním údajům Vašeho dítěte
•    opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
•    vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

11. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

12. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?
Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům, resp. údajům o Vašem dítěti, jehož jste jeho zákonný zástupce. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

13. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

14. Do kdy mi poskytnete odpověď?
Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

15. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

16. Dal jsem za své dítě souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.