Zobrazit menu

Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025

Přijímací řízení proběhne v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 59 až 61 školského zákona, kde se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška pro školní rok 2024/2025 do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě studia, se bude na naší škole konat z českého jazyka a literatury a matematiky. Výsledek přijímací zkoušky bude jedním z rozhodujících kritérií.

 
Obecné informace
 • Uchazeč si může zvolit až tři obory bez talentové zkoušky (v případě, že volil i s talentovou zkouškou až pět oborů)
 • Obory musí být vyplněny v pořadí dle priority (od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný) a na všech přihláškách musí být obory vyplněny ve stejném pořadí.
Přihlášku ke studiu lze podat třemi způsoby:
 1. Prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému DIPSY (na základě přihlášení identitou občana – např. bankovní identitou)
 2. V podobě výpisu vytištěného z DIPSY (bez přihlášení)
 3. Tiskopisem
 • Přihlášku vč. všech potřebných příloh podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy.
 • Pokud bude uchazeč požadovat uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, musí společně s přihláškou podat doporučení Školského poradenského zařízení. Ke všem přihláškám přikládá uchazeč totožné doporučení.
 • U všech oborů vzdělání škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zvolený obor.
 • V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude mu započítáno první pololetí školního roku 2019/2020.
 • Uchazeči hlásící se do tříletých oborů vzdělání s výučním listem nekonají jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška není stanovena.
Termín podání přihlášek
 • od 1. února do 20. února 2024 
Řádné termíny přijímací zkoušky jsou stanoveny na dny:

                                                                          

první řádný termín:         12. dubna 2024 (pátek)

druhý řádný termín:        15. dubna 2024 (pondělí)

 

Centrum určí, kde bude daný uchazeč konat přijímací zkoušku. Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a může se stát, že na oba termíny bude uchazeč pozván na stejnou školu.

K přijímací zkoušce bude uchazeč pozván nejpozději 14 dní před konáním zkoušky a to buď odesláním zprávy v systému DIPSY (platí pro elektronicky podané přihlášky) a nebo zasláním v listinné podobě (platí pro výpisy z DIPSY a tiskopisy).

 

Uchazeči, kteří se nemohou dostavit na řádný termín, se musí písemně omluvit řediteli školy do 3 pracovních dnů po termínu konání. Pokud je omluva uznána, konají zkoušku v náhradním termínu. Pozvánka k náhradnímu termínu přijímací zkoušky bude poslána nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.

 

Náhradní termíny přijímací zkoušky jsou stanoveny na dny:
 
 

první náhradní termín:              29. dubna 2024 (pondělí)

druhý náhradní termín:             30. dubna 2024 (úterý)

 

Kritéria pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
 • Doložit prospěch z 1. pololetí 9. třídy základní školy, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný a nesmí být sníženo hodnocení chování.
 • U všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zvolený obor.
 • Uchazeči, kteří se hlásí na obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, musí být klasifikováni z předmětu tělesná výchova známkou 1 nebo 2.
 • Výsledky testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky dle zadání MŠMT  

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Plánováno

Forma studia

OZP

Lékařská prohlídka

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

4,0

30

Denní

Ne

Ano

26-41 M/01

Elektrotechnika

4,0

30

Denní

Ne

Ano

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

4,0

75

Denní

Ne

Ano

 

Váha kritérií:

80 % - přijímací zkouška, 20% - prospěch z prvního pololetí 9. třídy ZŠ.

Pořadí musí být unikátní, tj. nesmí být dva uchazeči na stejném místě v celkovém pořadí.

Doplňková kritéria v případě shody v celkovém pořadí u oborů Mechanik seřizovač a Elektrotechnika:

 1. za lepší celkový průměr v 1. pol. 9. tř. ZŠ + 0,01 bodu
 2. lepší výsledek u JPZ z matematiky + 0,01 bodu
 3. lepší výsledek u JPZ z českého jazyka + 0,01 bodu
 4. lepší známka v 1. pol. 9. tř. ZŠ z fyziky + 0,01 bodu

Doplňková kritéria v případě shody v celkovém pořadí u oboru Bezpečnostně právní činnost:

 1. za lepší celkový průměr v 1. pol. 9. tř. ZŠ + 0,01 bodu
 2. lepší výsledek u JPZ z českého jazyka + 0,01 bodu
 3. lepší výsledek u JPZ z matematiky + 0,01 bodu
 4. prezentace a aktivita na ZŠ + 0,01 bodu  
Kritéria pro učební obory s výučním listem
 • U všech oborů vzdělání s výučním listem škola vyžaduje potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zvolený obor.
 • Doložit prospěch z 1. pololetí 9. třídy základní školy – obory s označením „H“.
 • U oborů Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel a Truhlář je podmínkou přijetí prospěch bez nedostatečné či neklasifikace a bez sníženého hodnocení chování (1. pol. 9. tř. ZŠ).
 • U oborů Instalatér, Zedník, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Jezdec a chovatel koní, Operátor skladování je podmínkou přijetí prospěch s max. jednou nedostatečnou či neklasifikací a snížené hodnocení chování max. o jeden stupeň (1. pol. 9. tř. ZŠ). V případě, že uchazeč bude přijat s nedostatečnou či neklasifikací, podmínkou přijetí bude na konci školního roku doložení řádného ukončení 9. tř. ZŠ (bez nedostatečné či neklasifikace).
 • Doložit prospěch z 1. pololetí 8. třídy základní školy – obory s označením „E“.  
 • Obory Zahradnické práce, Truhlářská a čalounická výroba a Zednické práce jsou určeny pro žáky základních speciálních škol a žáky vycházející z 8. třídy základní školy. U těchto oborů je podmínkou přijetí prospěch s max. dvěmi nedostatečnými či neklasifikacemi a snížené hodnocení chování max. o jeden stupeň (1. pol. 8.tř. ZŠ). V případě, že uchazeč bude přijat s nedostatečnou či neklasifikací, podmínkou přijetí bude na konci školního roku doložení řádného ukončení 8. tř. ZŠ (bez nedostatečné či neklasifikace).

 

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

plánováno

Forma studia

 OZP

Lékařská prohlídka

23-51-H/01

Strojní mechanik

 3,0 

 30

 Denní

 Ne

Ano

23-56-H/01

Obráběč kovů

 3,0

 30

 Denní

 Ne

Ano

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

 3,0

 30

 Denní

 Ne

Ano 

26-51-H/01

Elektrikář

3,0 

30 

 Denní

 Ne

Ano 

33-56-H/01

Truhlář 

3,0 

30 

 Denní

 Ne

Ano 

36-52-H/01  

Instalatér

3,0 

30 

 Denní

Ne 

Ano 

36-67-H/01  

Zedník

3,0 

30 

 Denní

Ne 

Ano 

41-53-H/02  

Jezdec a chovatel koní

3,0

30 

 Denní

Ne 

Ano

66-53-H/01  

Operátor skladování

3,0 

30 

 Denní

Ne 

 Ano

41-52-E/01  

Zahradnické práce

3,0 

 16

 Denní

Ne 

Ano

33-56-E/01  

Truhlářská a čalounická výroba 

3,0 

 8

 Denní

 Ne

Ano

36-67-E/01  

Zednické práce 

3,0 

 8

 Denní

 Ne

Ano

 

Váha kritérií:

Uchazeči budou přijati na základě průměru z 1. pololetí 9. třídy ZŠ (obory s označením „E“ na základě průměru z 1. pololetí 8. třídy ZŠ) do maximální kapacity každého oboru.

V případě shodného průměru bude přihlíženo:

 1. K lepšímu hodnocení z matematiky v 1. pol. 9. tř. ZŠ (obory s označením „E“ v 1. pol. 8. tř. ZŠ)
 2. K lepšímu hodnocení z českého jazyka v 1. pol. 9. tř. ZŠ (obory s označením „E“ v 1. pol. 8. tř. ZŠ)
 3. K lepšímu hodnocení z fyziky v 1. pol. 9. tř. ZŠ (obory s označením „E“ v 1. pol. 8. tř. ZŠ)
 4. K lepšímu hodnocení chování v 1. pol. 9. tř. ZŠ (obory s označením „E“ v 1. pol. 8. tř. ZŠ)

 

Uchazeči z Ukrajiny - tzn. cizinci, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dle Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-26560/2023-1 ze dne 31. 10. 2023):

 • Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání lze prominout přijímací zkoušku z českého jazyka. Podle § 20 odst. 4 školského zákona, úroveň českého jazyka v případě, kdy je prominuta zkouška, bude ověřena rozhovorem při kterém bude zjištěno, zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání se v daném oboru. Rozhovory se budou konat v termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v době, kdy ostatní uchazeči konají JPZ z českého jazyka. Výsledkem konání rozhovoru je stanovisko – USPĚL/NEUSPĚL. Pokud je výsledkem rozhovoru stanovisko USPĚL, uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení a přistupuje se k tzv. redukovanému hodnocení (na základě výsledku přijímací zkoušky z matematiky) Pokud je výsledkem rozhovoru NEUSPĚL, uchazeč kritéria přijímacího řízení nesplnil a není z důvodu nesplnění kritérií přijat (řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů).
 • V případě konání zkoušky v českém jazyce se cizincům navyšuje časový limit pro vypracování testu o 25% a je umožněno použít překladový slovník (slovník si uchazeč zajistí sám).
 • Na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání lze konat test z matematiky v ukrajinském jazyce.
 • Společně s žádostmi uchazeč doloží, že je cizincem s poskytnutím dočasné ochrany v ČR (stačí prostá kopie).

Termíny nahlížení do spisu: 10., 13. a 14. 05. 2024 vždy od 12:30 – 14:00

 

Výsledky přijímacího řízení

Pořadí přijatých a nepřijatých žáků v prvním kole přijímacího řízení bude zveřejněno dne:

15.05.2024

Tento termín platí pro uchazeče do maturitních i učebních oborů.

Ředitel školy zveřejní výsledky uchazečů s přidělenými registračními čísly na přístupném místě v budově školy, webových stránkách školy a v informačním systému.

Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.

Odvolat se lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů, tj. do 19. 05. 2024. Odvolání bude přijato pouze z důvodu procesního pochybení – např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky. Odvolání proti nepřijetí z důvodu naplnění kapacity přijato nebude.

Vzdání se přijetí v 1. kole přijímacího řízení:

Pokud bude uchazeč přijat do oboru vzdělání, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát práva na přijetí podáním, které došlo řediteli školy nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky pro druhé kolo přijímacího řízení. Poté bude mít možnost podat přihlášku v kole druhém.

 

V Mostě dne 25. 01. 2024. 

 

                                                                                                       PaedDr. Karel Vokáč

                                                                                                               ředitel školy

 

 

Mohlo by vás zajímat: