Zobrazit menu

Ukončené projekty

Zde jsou zobrazeny proběhlé projekty školy, které již dále nepokračují.

Posledním dnem měsíce srpna 2016 skončil po dvou letech projekt Mobility osob, uskutečněný v rámci programu Erasmus+. Díky získanému grantu z evropských fondů a dlouhodobé úspěšné spolupráci s německými partnery, vycestovalo na dvoutýdenní odborné stáže celkem 30 našich žáků jak maturitního, tak i učebních oborů. V průběhu dvou let se v jarních měsících roků 2015 a 2016 realizovaly celkem čtyři stáže, v rámci kterých 12 žáků 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechatronik vycestovalo do města Chemnitz, kde partnerem byla organizace BWC Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH a 18 žáků 2. a 3. ročníků oborů Zedník, Instalatér a Montér suchých staveb odjelo do města Glauchau, kde partnerem byl BFW Bau Sachsen e.V, ÜAZ.

Díky spolupráci naší školy s firmou Northcom s.r.o., která získala grant z Evropských fondů v rámci programu Erasmus+, se mohli naši žáci a žákyně učebního oboru Jezdec a chovatel a studijního oboru Chovatelství – Chov koní v rámci školního roku 2015/2016 zúčastnit dvou odborných stáží v zahraničí. Konkrétně se jednalo o stáže v Řecku, v Terapeutickém jezdeckém centru KETHIS nedaleko města Serresu. Hlavní činností tohoto centra je poskytování terapeutických programů hippoterapie, které jsou zajišťovány odbornými pracovníky. Vzhledem k tomu, že žáci v rámci praxe ve svém vzdělávacím programu nemají možnost nabýt takovýchto zkušeností, byly tyto výjezdy velkým přínosem a obohacením studia.

 

PROJEKT „IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ V MOSTĚ“

Realizace projektu úspěšně ukončena k 31.7.2015.

Škola realizací projektu získala vybavení jako je nový nábytek, notebooky, televize, interaktivní a keramické tabule, dataprojektory, sportovní pomůcky, přístroje a nářadí do dílen praktického vyučování, mikroskopy a stavebnice, maketu koně apod.

Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/68.00148

Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Související odkazy:

www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz
Udržitelnost projektu

PROJEKT „REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ OBJEKTŮ SŠT V MOSTĚ“ V RÁMCI 50. VÝZVY OPŽP, PRIORITNÍ OSA 3

Doba trvání projektu: 14.4.2014 - 1.9.2015 (přípravná fáze od 15.5.2013)

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19292

Výdaje projektu: 42 634 227, 95Kč

Výše dotace: 27 164 366,10 Kč

PROJEKT „PRAKTICKÉ ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V ZAHRANIČÍ“ V RÁMCI PROJEKTU MOBILIT ERASMUS +

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000906

Doba trvání projektu: 1.9.2014 - 31.8.2016

Celkové výdaje projektu: 46 676,00 EUR

PROJEKT „PŘESHRANIČNÍ PREVENCE DROGOVÉ KRIMINALITY - PREVENCE BEZ HRANIC“ V RÁMCI ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Realizace projektu úspěšně ukončena k 30.6.2015.

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu:

Doba trvání projektu: 1.11.2014 - 30.6.2015

Celkové výdaje projektu: 160 000,00 Kč

POZOR! Brožura jako výstup z projektu „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“„, realizovaného za pomoci Česko-německého fondu budoucnosti (německý název projektu „Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)“

Studenti Střední školy technické, studenti z Gymnázia Marienberg a studenti z Gymnázia Thomase Manna vytvořili na základě poznání a povědomí studentů o problematice drog a na základě jejich samotného a konkrétního zapojení do řešení dané problematiky závěrečnou publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

UDRŽITELNOST PROJEKTU: „KARIÉRA“ – SYSTÉM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Zkrácený název projektu: KARIÉRA

Doba trvání projektu: od 1.8.2008 do 31.7.2010

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Rozvojové partnerství bylo složeno z 6 základních a 6 středních škol Ústeckého kraje:

Hlavním cílem projektu bylo je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.

Hlavní aktivity projektu se soustředily na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměřily na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.

Výstupem těchto aktivit byly pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji.

Byly zrealizované aktivity v rámci 4. monitorovací zprávy o udržitelnosti.

Zvyšování kvality ve vzdělávání na SŠT v Mostě

Realizace projektu zahájena k 31. 07. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 56, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projektové aktivity byly zaměřeny na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0433
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Související odkazy:
www.msmt.czwww.op-vk.cz 

Učíme se cizí jazyk kombinovanou metodou

Realizace projektu zahájena k 01. 09. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 57, oblast podpory 1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/57.0198
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Související odkazy:
www.msmt.cz, www.op-vk.cz 

ACTIVE CITIZENS

Zapojení do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

EU POMÁHÁ ŠKOLÁM

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

UNIV 3

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

IMPLEMENTACE PRVKŮ MECHATRONIKY DO VÝUKY ELEKTRO-TECHNICKÝCH OBORŮ SŠ

Partnerský projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.