Zobrazit menu

Ukončené projekty

Zde jsou zobrazeny proběhlé projekty školy, které již dále nepokračují.

Projekt IT-bezpečnost a sociální mediální platforma-přeshraniční prevence-bezpečně na internetu

Číslo projektu: 3-17-7018

Poskytovatelem příspěvku: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, IČ: 67776841

Příjemce dotace: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Partner projektu: Freies Gymnasium Regebogen Augustusburg

Doba trvání projektu: 06. 04. 2017 – 31. 12. 2017

Cílem projektu je poskytnout mezinárodní platformu pro výměnu vzájemných zkušeností mezi německými a českými žáky a dále mezi odborníky v oblasti IT bezpečnosti.

Hlavní přínos projektu bude vytvoření přeshraniční mezinárodní platformy v oblasti IT bezpečnosti, která bude sloužit studentům a žákům z obou stran česko-saské hranice k výměně zkušeností, jak negativních, tak pozitivních, které má cílová skupina v oblasti pohybu v kyberprostoru. Dalším přínosem bude zapojení odborníků z řad policie na české a německé straně, profesionálních firem, kde předmětem podnikání je IT kriminologie. Ve druhé fázi dojde k přínosu v podobě společné práce cílové skupiny při vybudování a využívání společného fóra na sociální síti, s obsahem řešícím IT bezpečnost, vedoucím ke kritickému užívání sociálních médií a multimediální výchově zapojených členů fóra, ve snaze šířit získané informace a zkušenosti. Ve třetí fázi je největším přínosem společná spolupráce obou studentských týmu na slabikáři v rámci jednodenních či vícedenních akcí, přičemž výsledek bude nejen samotný materiál k další distribuci s cílem vzdělávat v oblasti IT bezpečnosti, ale také zejména vzájemné sblížení obou studentských týmů, jejichpoznání, komunikace nejen na sociálních sítích, ale v reálu, na mezinárodních akcí, což povede k rozvoji jazykových kompetencí.

PROJEKT: „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654

- podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjemce dotace: Ústecký kraj, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156

Partner projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Doba trvání projektu: 01. 02. 2017 – 31. 01. 2019

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako partner č. 3 se bude intenzivně podílet na realizaci několik projektových aktivit.

Konkrétně půjde o:

 • poradenská pracoviště
 • oslovení a výběr klientů
 • odborné poradenství prostřednictvím svého poradce
 • pracovní a bilanční diagnostika prostřednictvím svého poradce
 • orientace v oblasti regionálních pracovních příležitostí a krátkodobé praxe prostřednictvím svého poradce
 • rekvalifikační programy a kurzy zvyšování odborných kompetencí prostřednictvím svého poradce
 • zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svého poradce a pracovníka pro zprostředkování zaměstnání
 • poskytování doprovodných opatření prostřednictvím svého poradce
 • evaluace a řízení projektu prostřednictvím pracovníka pro evaluaci

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Naše škola získala grant na projekt s názvem:

Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education" – „Síťování škol jako cesta ke společným řešením podpory žáků ve vzdělávání“

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035617_1

Doba realizace projektu: 09/2017 – 02/2019

Projekt je realizovaný v rámci vzdělávacího programu Erasmus +. Realizací projektu podpoříme řešení palčivých problému současného vzdělávání na středních odborných školách, kterými jsou prioritně předčasné opouštění školní docházky a nezájem žáků o řemeslné obory či technické profese. Abychom udrželi žáky ve vzdělávání, je vhodné tuto prioritu podpořit holistickým přístupem. Pomocí projektu se budeme snažit osvojit si efektivní metody, nástroje a postupy, jak výše uvedené problémy eliminovat. Při řešení problému nalézat odpovědi na otázky, jak je možné, že žáci nemají o učební obory zájem? A pokud zájem projeví, jak je možné, že poté v mnoha případech opouštějí předčasně školní docházku? Proč si žáci špatně vybírají? Jaký má na žáky dopad předčasného opuštění školní docházky v kontextu současné politické situace v Evropě? Hlavním cílem projektu je vytvořit novou, rozmanitou, a přitom kompatibilní mezinárodní platformu spolupráce, která umožní sdílet či nalézat nové, lepší a účinnější prostředky k řešení problematiky předčasného opuštění školní docházky, které budou aplikovány poté do lokálních prostředí sítě škol. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí, případně i nepedagogičtí zaměstnanci škol, kteří vytvoří projektové týmy, účastnící se mezinárodních projektových setkání s cílem vzdělávacích, a tréninkových aktivit k řešení výše uvedených vytyčených problematických oblastích.

Partneři projektu:

 1. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika
 2. Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Via Alfieri 6, 94015 Piazza Armerina, Itálie
 3. Liceul tehnologic Aurel Vlaicu, B-dul Muncii No.199-201, 400408 Cluj-Napoca, Rumunsko

V průběhu realizace projektu se uskuteční 4 mezinárodní setkání:

12/2017 - Slovenská republika

04/2018 - Itálie

09/2018 - Rumunsko

12/2018 - Česká republika

V první fázi chceme zapojit do projektové práce pedagogy v jednotlivých školách, participujících na projektu. Jejich činnost bude spočívat ve workshopech, kde budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci na každé zapojené škole a následně definovat problémy a potřeby školy v rámci řešené problematiky. Pomocí jednoduchých průzkumů, dotazníků, rozhovorů se svými kolegy i žáky se následně přesně určí nejdůležitější okruhy témat, které by mohly napomoci při sdílení mezinárodních zkušeností a dobrých praktik a napomoci zlepšit situaci na každé konkrétní škole. Výsledky z první fáze budou přetvořeny do konkrétní prezentace, ze které bude zřejmé, o jaké problémy se jedná, jejich jasného popsání a vysvětlení, včetně popisu jejich zdůvodnění.

V druhé fázi, následně po ujasnění aktuálního stavu na škole v rámci dané problematiky budou následovat další série workshopů učitelů konkrétních škol, kdy budou zjištěné výstupy popsány na regionální úrovni každé jednotlivé školy. Budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci regionu, kde se škola nachází a následně definovat problémy a potřeby regionu v rámci řešené problematiky.

V třetí fázi by společně na vzájemných mezinárodních setkáních poznávali nové myšlenky, nápady a zkušenosti ze škol z jiných zemích Evropské unie, které by v rámci sdílení sloužily potřebám jednotlivých škol k eliminaci vytyčených problémů, pomáhali školám při předvídání a řešení některých problémů v budoucnosti, stejně jako v šíření pozitivních účinků našich snah směrem k místní i mezinárodní úrovni.

Ve čtvrté fázi se budeme snažit implementací nových informacích, sdílených zkušenostech o zavedených postupech a nových nápadů zlepšovat situaci v řešených problematických oblastech sekundárního vzdělávání, přičemž zveřejňování výsledků v různých formách, které by potvrzovaly úspěšnost projektových aktivit, by představovalo stimulaci a podporu všem zúčastněným v jejich školním životě.

Inovativní přístup by obohatil a motivoval učitele k aktivnějšímu přístupu ve vzdělávání, zbavil by je strachu z nových metod práce se studenty a zejména, měl by dopad na žáky ve smyslu jejich správné volby vybraného studijního oboru tak, aby neopouštěli školní docházku a nedostali se do spárů sociálního vyloučení.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

Posledním dnem měsíce srpna 2016 skončil po dvou letech projekt Mobility osob, uskutečněný v rámci programu Erasmus+. Díky získanému grantu z evropských fondů a dlouhodobé úspěšné spolupráci s německými partnery, vycestovalo na dvoutýdenní odborné stáže celkem 30 našich žáků jak maturitního, tak i učebních oborů. V průběhu dvou let se v jarních měsících roků 2015 a 2016 realizovaly celkem čtyři stáže, v rámci kterých 12 žáků 3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechatronik vycestovalo do města Chemnitz, kde partnerem byla organizace BWC Bildungs-Werkstatt Chemnitz gGmbH a 18 žáků 2. a 3. ročníků oborů Zedník, Instalatér a Montér suchých staveb odjelo do města Glauchau, kde partnerem byl BFW Bau Sachsen e.V, ÜAZ.

Díky spolupráci naší školy s firmou Northcom s.r.o., která získala grant z Evropských fondů v rámci programu Erasmus+, se mohli naši žáci a žákyně učebního oboru Jezdec a chovatel a studijního oboru Chovatelství – Chov koní v rámci školního roku 2015/2016 zúčastnit dvou odborných stáží v zahraničí. Konkrétně se jednalo o stáže v Řecku, v Terapeutickém jezdeckém centru KETHIS nedaleko města Serresu. Hlavní činností tohoto centra je poskytování terapeutických programů hippoterapie, které jsou zajišťovány odbornými pracovníky. Vzhledem k tomu, že žáci v rámci praxe ve svém vzdělávacím programu nemají možnost nabýt takovýchto zkušeností, byly tyto výjezdy velkým přínosem a obohacením studia.

 

PROJEKT „IMPLEMENTACE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ V MOSTĚ“

Realizace projektu úspěšně ukončena k 31.7.2015.

Škola realizací projektu získala vybavení jako je nový nábytek, notebooky, televize, interaktivní a keramické tabule, dataprojektory, sportovní pomůcky, přístroje a nářadí do dílen praktického vyučování, mikroskopy a stavebnice, maketu koně apod.

Číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/68.00148

Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Související odkazy:

www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz
Udržitelnost projektu

PROJEKT „REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ OBJEKTŮ SŠT V MOSTĚ“ V RÁMCI 50. VÝZVY OPŽP, PRIORITNÍ OSA 3

Doba trvání projektu: 14.4.2014 - 1.9.2015 (přípravná fáze od 15.5.2013)

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19292

Výdaje projektu: 42 634 227, 95Kč

Výše dotace: 27 164 366,10 Kč

PROJEKT „PRAKTICKÉ ZÍSKÁVÁNÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V ZAHRANIČÍ“ V RÁMCI PROJEKTU MOBILIT ERASMUS +

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000906

Doba trvání projektu: 1.9.2014 - 31.8.2016

Celkové výdaje projektu: 46 676,00 EUR

PROJEKT „PŘESHRANIČNÍ PREVENCE DROGOVÉ KRIMINALITY - PREVENCE BEZ HRANIC“ V RÁMCI ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Realizace projektu úspěšně ukončena k 30.6.2015.

Předkladatel Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Číslo projektu:

Doba trvání projektu: 1.11.2014 - 30.6.2015

Celkové výdaje projektu: 160 000,00 Kč

POZOR! Brožura jako výstup z projektu „Přeshraniční prevence drogové kriminality - Prevence bez hranic“„, realizovaného za pomoci Česko-německého fondu budoucnosti (německý název projektu „Grenzüberschreitende Prävention der Drogenkriminalität (Prävention ohne Grenzen)“

Studenti Střední školy technické, studenti z Gymnázia Marienberg a studenti z Gymnázia Thomase Manna vytvořili na základě poznání a povědomí studentů o problematice drog a na základě jejich samotného a konkrétního zapojení do řešení dané problematiky závěrečnou publikaci o projektu, která bude šířit výstupy a výsledky projektu dál na jiných školách v daném regionu.

UDRŽITELNOST PROJEKTU: „KARIÉRA“ – SYSTÉM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Zkrácený název projektu: KARIÉRA

Doba trvání projektu: od 1.8.2008 do 31.7.2010

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Rozvojové partnerství bylo složeno z 6 základních a 6 středních škol Ústeckého kraje:

Hlavním cílem projektu bylo je vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.

Hlavní aktivity projektu se soustředily na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměřily na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.

Výstupem těchto aktivit byly pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji.

Byly zrealizované aktivity v rámci 4. monitorovací zprávy o udržitelnosti.

Zvyšování kvality ve vzdělávání na SŠT v Mostě

Realizace projektu zahájena k 31. 07. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 56, oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projektové aktivity byly zaměřeny na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0433
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Související odkazy:
www.msmt.czwww.op-vk.cz 

Učíme se cizí jazyk kombinovanou metodou

Realizace projektu zahájena k 01. 09. 2015.
Realizace projektu úspěšně ukončena k 31. 12. 2015.
Projekt realizován v rámci Výzvy č. 57, oblast podpory 1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK.
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/57.0198
Předkladatel: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Související odkazy:
www.msmt.cz, www.op-vk.cz 

ACTIVE CITIZENS

Zapojení do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

EU POMÁHÁ ŠKOLÁM

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

UNIV 3

Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora procesů uznávání, do kterého se naše vzdělávací instituce zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

IMPLEMENTACE PRVKŮ MECHATRONIKY DO VÝUKY ELEKTRO-TECHNICKÝCH OBORŮ SŠ

Partnerský projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.