Zobrazit menu

Výchovné poradenství

Koncept speciálně pedagogického a výchovného poradenství SŠT Most

SPOLEČNÉ CÍLE VŠECH PORADCŮ 

  •  Informovanost
  •  Diskrétnost
  •  Spolupráce v rámci školy
  •  Spolupráce s různými organizacemi

Stále chceme:

Zvýšovat informovanost žáků, rodičů i ostatních pedagogů o obsahu, náplni a možnostech poradenství (osobní kontakt, webové stránky, nástěnky)

Vzbuzovat a podněcovat důvěru žáků k poradcům (schránky důvěry, osobní přístup)

Využívat a  vhodně  dovybavovat společné prostory pro všechny poradce na škole (poradenské centrum najdete v 1.patře, kabinet č.451)

Sdílet a plánovat svou činnost (databáze aktivit, aktuální plány VP, minimální preventivní plán, pravidelná společná setkání všech poradců, metodiků a spec.pedagogů spolu s vedením školy)

Vytvářet vzájemnou kohezi poradců (vzájemná spolupráce a informovanost při řešení výchovných problému, přátelská atmosféra, společné porady a setkání s vedením školy a dalšími pozvanými zástupci z řady spolupracujících institucí)

Společné úložiště informací (informační systém školy, respektování ochrany osobních dat)

Cílem našeho zájmu je spolupráce s :

PPP, Středisky výchovné péče, OSPOD, PČR, místními neziskovými organizacemi , občanskými sdruženími, lektory preventivních programů apod.

Poradci přistupují aktivně k získávání aktuálních informací o organizacích a jejich službách

Získané informace sdílí se svými spolupracovníky (aktuální databáze kontaktů a nabízených služeb)

DO BUDOUCNA CHCEME  (výhled do r.2017)

a) Pokusit se zlepšit vazbu mezi rodinou (zázemím žáků) a školou

b) Oboustraná komunikace mezi zákonými zástupci nezletilých žáků a třídními učiteli 

c) Maximální podpora zletilých žáků, kteří se již osamostatnili (nebydlí spolu s rodiči)

d) Stmelovací pobyty a adaptační kurzy (příležitosti k budování pozitivního klima třídních kolektivů)

e) Peer programy (doučování, vzdělávací a preventivní programy)

Zajímavé odkazy

Přehled sociálních služeb - http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/

Katalog sociálních služeb v Mostě - http://www.mesto-most.cz/vismo/kss.asp

Pedagogicko - psychologická poradna - http://www.pppuk.cz/poradny/most

Úřad práce - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/most/kontakty

K-centrum a linka duševní tísně - http://www.mostknadeji.eu/ustecky-kraj/k-centrum-most

Linka bezpečí - http://www.pomoc-online.cz

 

Modrá linka důvěry - http://www.modralinka.cz/?page=ld

Právní pomoc - http://www.potrebujipravnika.cz

Informace o profesní kvalifikaci a dalším vzdělávání http://novyportal.narodnikvalifikace.cz  ; 

 http://www.vzdelavaniaprace.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz

Doporučená literatura

Šikana, kyberšikana, rizikové chování - kyberšikana ;šikanarizikové chování