Zobrazit menu

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů Zástupci školy                                                                                                 Zástupci zřizovatele
Ústecký kraj ]                                              

Aleš Cikánek

 

Ing. Blažej Grznár

(předseda školské rady)

Ing. Martina Francírková

 

Mgr. Miroslava Kindlová

(místopředseda)

Mgr. Jiřina Rychtářová

 

PhDr. Václav Hofmann

 

Věra Scheffelová

 

Ing. Renata Zemánková

 

Ing. Václav Zahradníček

 

zápis školské rady
     
13. 05. 2015  21. 10. 2015 25. 05. 2016 19. 10. 2016  24. 5. 2017
20. 11. 2012 14. 01. 2013 23. 09. 2013 11. 02. 2014 28.01.2015 

usnesení školské rady
       
 20. 11. 2012 23. 9. 2013   11. 2. 2014