Zobrazit menu

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů Zástupci školy                                                                                                 Zástupci zřizovatele
Ústecký kraj ]                                              

Olga Jebavá

Mgr. Oldřich Bubeníček

Ing. Jiří Novák

Libor Rejč

Vladimír Černík

Ing. Martina Francírková

Marcela Veverková

Ing. Jarmila Kabourková

Ing. Václav Zahradníček

zápis školské rady
20.11.2012 14.01.2013  23.09.2013 11.02.2014 28.01.2015 13.05.2015
21.10.2015 25.05.2016 19.10.2016 24.05.2017 11.10.2017 22.11.2017
 
25.01.2018  16.05.2018        
       

usnesení školské rady
20.11.2012 23.09.2013 11.02.2014