Zobrazit menu

Maturitní zkoušky

Informace k maturitním zkouškám zajišťuje a kontaktní osobou k MZ je: Mgr. Jiřina Rychtářová, rychtarova.jirina@sstmost.cz, tel. 476 137 356, 736633033

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

TERMÍNY - MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2017

Třída

Státní

Písemné/praktické

Ústní

Všechny třídy

4.9-8.9.2017 11.9.-12.9.2017 20.9-21.9.2017

   Pro získání informací sledujte stránky www.novamaturita.cz, kde bude v srpnu zveřejněno jednotné schéma zadávání. Spádová škola pro konání didaktických testů a písemných prací bude uvedena na pozvánce, kterou obdržíte na e-mail od 10. 8. 2017. Upřesněné termíny konání ústní MZ zjistíte od 5. 9. 2017 u třídních učitelů nebo u pí. Drožové na tel. čísle 476 137 311.

   Od 1.7.2017 Vám na uvedený mail bude zaslán Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Vaší povinností je zkontrolovat všechny údaje, bezodkladně vytisknout Protokol o převzetí Výpisu, podepsat jej a doručit do školy osobně nebo zaslat poštou.

   Nejpozději v polovině srpna na mailu obdržíte Pozvánku ke konání DT a PP, na kterých je uveden den, hodina, číslo učebny a ŠKOLA, na které se tyto části MZ konají.

Sledujte stránky školy a www.novamaturita.cz, kde najdete i další užitečné a upřesňující informace

V případě jakékoli nejasnosti kontaktujte na 736633033 nebo rychtarova.jirina@sstmost.cz

Hezké léto, ve kterém nezapomeňte na pravidelnou přípravu k MZ!

   Pokud žák neuspěl u jakékoli části MZ, musí se dostavit do kabinetu č.604 ve dnech 20.6. až 26.6.2017 k vyplnění Přihlášky k MZ termín Podzim 2017. Pokud si přihlášku nevyplní, nemůže MZ v září 2017 konat. Stejné instrukce platí i pro žáky, kteří budou konat opravné zkoušky za 4.ročník v srpnu a pro žáky z minulých projektů.

   Slavnostní vyřazení žáků a předávání maturitního vysvědčení je veřejné a bude 29.5.2017 v Salonku za jídelnou od 8.00hod pro třídy BP4B a BP4C, od 10.00hod pro třídu EME 4 a žáky z minulých projektů. Srdečně zveme rodinné příslušníky, přátele a známé úspěšných studentů.

   V příloze (soubory ke stažení) zasílám termíny MZ.

   Zároveň připomínám, že počátkem března žáci obdrží pozvánku na svůj mail, mohou se pak začít přihlašovat do Výsledkového portálu žáka.

   Důležité: povolené pomůcky (Slovníky na PP cizí jazyk nebo Tabulky MFCh na DT z matematiky) musí žáci odevzdat ke kontrole do 12.4.2017 vyučujícímu daného předmětu ve třídě. Pomůcky budou mít připraveny v den konání zkoušky v přiřazené učebně. Žáci, kteří zkoušku opakují, odevzdají Slovník nebo Tabulky ke kontrole do kabinetu č.604 také do 12.4.2017.

   Pravidelně sledujte webové stránky školy, najdete zde jakékoliv změny a další podstatné informace.

   8.12.2016 byl žákům odeslán mail s Výpisem přihlášky a Protokolem o převzetí výpisu. Do 13.12.2016 si musí každý studen zkontrolovat VŠECHNY zadané údaje, případné nepřesnosti okamžitě přijít nahlásit do kabinetu č.604. Nejpozději 15.12.2016 dojít podepsat protokol o převzetí výpisu ke svému třídnímu učiteli, popř. do 604.

   Pokud jste mail neobdrželi, okamžitě přijďte do školy problém vyřešit.  Rychtářová

PŘIHLÁŠKY MZ – TERMÍN JARO 2017

Žáci 4.ročníků mají od 15.11.2016 k dispozici předvyplněné přihlášky k MZ termín Jaro2017 u svých třídních učitelů. Žáci z minulých projektů si své přihlášky vyzvednou v kabinetě č. 604. Každý žák zkontroluje zapsané údaje, zakřížkuje volitelný předmět, napíše datum a přihlášku podepíše. Pokud má žák doporučení z poradny, musí vyplnit požadavek PUP na druhé straně přihlášky a doporučení k přihlášce přiložit.

   Vyplněnou přihlášku odevzdejte neprodleně třídnímu učiteli, žáci z minulých projektů do kabinetu č. 604 a to nejpozději do 1.12.2016 do 12.00hod. Později nelze přihlášku přijmout!

   Do 10.12.2016 každý přihlášený žák obdrží na svou mailovou adresu Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Musí zkontrolovat VŠECHNY uvedené údaje, Výpis uložit. Pak vytiskne Protokol o převzetí, podepíše jej a odevzdá do školy do 15.12.2016 nebo přijde do školy Protokol o převzetí přihlášky podepsat do 15.12.2016!!!

Pokud Výpis přihlášky do 10.12. neobdržíte, okamžitě se dostavte do školy do kabinetu č.604 zjistit příčinu nedoručení.

Sledujte i nadále stránky školy a informace na www.novamaturita.cz

  Žáci, kteří konali DT nebo PP, se mohou dostavit do školy pro Protokol o výsledcích SČ MZ. Tento Protokol také obdrželi na uvedenou mailovou adresu nebo si jej mohli nechat zaslat po přihlášení pomocí VPŽ.

   Termín předání maturitního vysvědčení si žáci dohodnou s třídní učitelkou. Při předání musí zapsat číslo a sérii maturitního vysvědčení, datum a podpis do Protokolu o výsledcích profilové části MZ.

Rychtářová.

Ke stažení:

► SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K MZ 2015/16
► TÉMATA MZ PRO CIZÍ JAZYK
► SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K MZ 2016/17
► Profilové části MZ pro školní roky 2014-2017

Napište nám zprávu