Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

PROJEKT: „ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V SASKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ POMOCÍ KOORDINOVANÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ“

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako projektový partner (PP 4) 

Registrační číslo projektu: 100253277

Doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu je koordinovanou prací s veřejností zvýšit objektivní bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí v česko-saském příhraničí.

V tomto projektu v oblasti práce s veřejností úzce spolupracuje pět partnerů.

 • Policejní ředitelství Zwickau - leadpartner
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - kraj Ústí nad Labem
 • PP 2 Policejní ředitelství Chemnitz
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - kraj Karlovy Vary
 • PP 4 Střední škola technická Most

Pevnou součástí projektových aktivit budou hospitace studentů Střední školy technické Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýší jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Aktivita:

Účast na nácviku pronásledování, 26.9.2017

Účast na doprav.-prevent. akci „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“, 13.9.2017

Článek, 25.7.2017

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS, 25.5.2017

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie, 18.5.2017

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“, 17.5.2017

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie, 27.4.2017

Zápis ze služební cesty, 25. 04. 2017

Zápis ze služební cesty, 12. 04. 2017

Letáky k projektu:

PROJEKT: „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654

- podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjemce dotace: Ústecký kraj, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156

Partner projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Doba trvání projektu: 01. 02. 2017 – 31. 01. 2019

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako partner č. 3 se bude intenzivně podílet na realizaci několik projektových aktivit.

Konkrétně půjde o:

 • poradenská pracoviště
 • oslovení a výběr klientů
 • odborné poradenství prostřednictvím svého poradce
 • pracovní a bilanční diagnostika prostřednictvím svého poradce
 • orientace v oblasti regionálních pracovních příležitostí a krátkodobé praxe prostřednictvím svého poradce
 • rekvalifikační programy a kurzy zvyšování odborných kompetencí prostřednictvím svého poradce
 • zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svého poradce a pracovníka pro zprostředkování zaměstnání
 • poskytování doprovodných opatření prostřednictvím svého poradce
 • evaluace a řízení projektu prostřednictvím pracovníka pro evaluaci

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Projekt IT-bezpečnost a sociální mediální platforma-přeshraniční prevence-bezpečně na internetu

Číslo projektu: 3-17-7018

Poskytovatelem příspěvku: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, IČ: 67776841

Příjemce dotace: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Partner projektu: Freies Gymnasium Regebogen Augustusburg

Doba trvání projektu: 06. 04. 2017 – 31. 12. 2017

Cílem projektu je poskytnout mezinárodní platformu pro výměnu vzájemných zkušeností mezi německými a českými žáky a dále mezi odborníky v oblasti IT bezpečnosti.

Hlavní přínos projektu bude vytvoření přeshraniční mezinárodní platformy v oblasti IT bezpečnosti, která bude sloužit studentům a žákům z obou stran česko-saské hranice k výměně zkušeností, jak negativních, tak pozitivních, které má cílová skupina v oblasti pohybu v kyberprostoru. Dalším přínosem bude zapojení odborníků z řad policie na české a německé straně, profesionálních firem, kde předmětem podnikání je IT kriminologie. Ve druhé fázi dojde k přínosu v podobě společné práce cílové skupiny při vybudování a využívání společného fóra na sociální síti, s obsahem řešícím IT bezpečnost, vedoucím ke kritickému užívání sociálních médií a multimediální výchově zapojených členů fóra, ve snaze šířit získané informace a zkušenosti. Ve třetí fázi je největším přínosem společná spolupráce obou studentských týmu na slabikáři v rámci jednodenních či vícedenních akcí, přičemž výsledek bude nejen samotný materiál k další distribuci s cílem vzdělávat v oblasti IT bezpečnosti, ale také zejména vzájemné sblížení obou studentských týmů, jejichpoznání, komunikace nejen na sociálních sítích, ale v reálu, na mezinárodních akcí, což povede k rozvoji jazykových kompetencí.

 

PROJEKT: „PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222

Identifikační údaje: Dům romské kultury, o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most - předkladatele/žadatele: Rudolice, IČ: 254 41 892

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2016 – 31. 8.2019

Přínos projektu pro naší školu vidíme v možnosti zvýšení účasti chánovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispění k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy, jednak cestou jejich přímé podpory v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak i prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách. Bude podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazování pedagogické práce s prací sociální.

Pod textem je možno stáhnout leták projektu.