Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

PROJEKT: „ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V SASKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ POMOCÍ KOORDINOVANÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ“

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako projektový partner (PP 4) 

Registrační číslo projektu: 100253277

Doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu je koordinovanou prací s veřejností zvýšit objektivní bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí v česko-saském příhraničí.

V tomto projektu v oblasti práce s veřejností úzce spolupracuje pět partnerů.

  • Policejní ředitelství Zwickau - leadpartner
  • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - kraj Ústí nad Labem
  • PP 2 Policejní ředitelství Chemnitz
  • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - kraj Karlovy Vary
  • PP 4 Střední škola technická Most

Pevnou součástí projektových aktivit budou hospitace studentů Střední školy technické Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýší jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Aktivita:

Článek, 25.7.2017

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS, 25.5.2017

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie, 18.5.2017

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“, 17.5.2017

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie, 27.4.2017

Zápis ze služební cesty, 25. 04. 2017

Zápis ze služební cesty, 12. 04. 2017

 

PROJEKT: „PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222

Identifikační údaje: Dům romské kultury, o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most - předkladatele/žadatele: Rudolice, IČ: 254 41 892

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2016 – 31. 8.2019

Přínos projektu pro naší školu vidíme v možnosti zvýšení účasti chánovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispění k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy, jednak cestou jejich přímé podpory v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak i prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách. Bude podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazování pedagogické práce s prací sociální.

Pod textem je možno stáhnout leták projektu.