Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování.

Cílem projektu ZOV je vytvořit takové prostředí v podobě kroužků v rámci volnočasových aktivit žáků, které se cíleně zaměřuje na rozvoj schopnosti žáků práce s digitálními technologiemi, matematických schopností, rozvoj základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnosti učit se. Podpora této interakce má za cíl vyústit v přidanou hodnotu v podobě rozvoje jednotlivých forem vzdělávání, jejich sbližování, v podobě výtěžnosti toho nejlepšího, co propojení obou systému vzdělávání může přinést, a tím je pozitivní asociace žáků se vzděláváním. Zvýší se kompetence pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání mj. i formou kolegiální podpory. K propojování formálního a neformálního vzdělávání budou pro ně sloužit setkání, workshopy a konference. Účastní se min. 1 za pololetí setkání v Centru kolegiální podpory, které bude odpovídat požadavkům KA 04 Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. V rámci kolegiální podpory daného CKP bude zformulován vždy konkrétní vždy konkrétní cíl, který bude posléze CS naplňovat a vyhodnocovat.

Projekt ZOV, s dobou realizace tři roky, který začal běžet v květnu 2018, se soustředí na žáky zapojených základních škol a žáky zapojené střední školy, a povede a přivede propojením formálního a neformálního vzdělávání tyto žáky k poznání, že odborné (technické) vzdělávání je oblast, která může být zábavná.

Předkladatel projektu:

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Partneři s finančním příspěvkem:

Partner č. 1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner č. 2: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

Partner č. 3: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Partner bez finančního příspěvku:

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Spolupracující subjekty:

Základní škola Most, Zlatnická 186

Dům romské kultury o.p.s.

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,

Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice,

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

Magistrát města Mostu

Podpora žáků při vstupu na tuzemský a evropský trh práce

Anglický název projektu: Supporting Pupils Entering the Domestic and European Labor Market

Příjemce: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ-01-KA102-047636

Doba trvání projektu: 01. 07. 2018 - 30. 06. 2019

Projekt je financován ze vzdělávacího programu Erasmus +, který je vzdělávacím programem Evropské unie na období let 2014 až 2020, a který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Cílem projektu je zdokonalení teoretických znalostí a zejména praktických odborných dovedností při odborné stáži žáků v Německu, na Slovensku a ve Slovinsku. Žáci získají nové zkušenosti související se studovaným odborným zaměřením v reálném prostředí zahraničních vzdělávacích zařízeních a firmách. Nedílnou součástí projektu je také zlepšení jazykových kompetencí všech účastníků stáže a zejména znalost odborné terminologie a komunikačních dovedností v reálném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj interkulturních kompetencí žáků.

Přijímací organizace: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovensko

Účastníci: 12 žáků z oboru Instalatér, Automechanik, a Obráběč kovů

Tato mobilita byla úspěšně zrealizována. Velké poděkování patří vedení Střední odborné školy z považské Bystrice, která se zhostila role přijímací organizace velmi úspěšně. Za kvalitu podmínek, které připravila pro naše žáky, bychom se velmi rádi poděkovali řediteli školy, Ing. Jánu Kunovskému, Ing. Pavlovi Kňazíkovi, projektovému manažerovi, jako i všem ostatním zaměstnancům školy.

Přijímací organizace: Zavod za novodobno izobrazevanje, Pasterkova ul. 3, Maribor, Slovinsko

Účastníci: 6 žákyň oboru Chovatel koní a jezdec

Přijímací organizace: BFW Bau Sachsen e. V., ÜAZ Glauchau, Lungwitzer Straße 52, Německo

Účastníci: 8 žáků oboru Montér suchých staveb

ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V SASKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ POMOCÍ KOORDINOVANÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako projektový partner (PP 4) 

Registrační číslo projektu: 100253277

Původní doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018

!!!!!!!!!!! ZMĚNA DOBY REALIZACE PROJEKTU !!!!!!!!!!!

Doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 30. 06. 2019

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu je koordinovanou prací s veřejností zvýšit objektivní bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí v česko-saském příhraničí.

V tomto projektu v oblasti práce s veřejností úzce spolupracuje pět partnerů.

  • Policejní ředitelství Zwickau - leadpartner
  • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - kraj Ústí nad Labem
  • PP 2 Policejní ředitelství Chemnitz
  • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - kraj Karlovy Vary
  • PP 4 Střední škola technická Most

Pevnou součástí projektových aktivit budou hospitace studentů Střední školy technické Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýší jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Aktivita:

Hospitace u Policejního revíru Brand-Erbisdorf, 24.10.2018

Účast na nácviku pronásledování, 26.9.2017

Účast na doprav.-prevent. akci „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“, 13.9.2017

Článek, 25.7.2017

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS, 25.5.2017

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie, 18.5.2017

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“, 17.5.2017

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie, 27.4.2017

Zápis ze služební cesty, 25. 04. 2017

Zápis ze služební cesty, 12. 04. 2017

Letáky k projektu:

PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222

Identifikační údaje: Dům romské kultury, o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most - předkladatele/žadatele: Rudolice, IČ: 254 41 892

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2016 – 31. 8.2019

Přínos projektu pro naší školu vidíme v možnosti zvýšení účasti chánovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispění k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy, jednak cestou jejich přímé podpory v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak i prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách. Bude podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazování pedagogické práce s prací sociální.

Pod textem je možno stáhnout leták projektu.