Zobrazit menu

Probíhající projekty

Zde jsou zobrazeny aktuálně probíhající projekty školy.

Individuální projekt „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“,(registrační čísloCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305), pro který se dále používá zkratka ZOV, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání. 

Projekt se zaměřuje na aktivitu č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. Tímto podporuje realizaci opatření Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. V rámci jeho realizace dojde k navázání partnerství mezi školami a organizacemi neformálního vzdělávání. Snahou projektu ZOV je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt řeší zatraktivnění činnosti, podporující zájem o rozvoj technických a digitálních dovedností s cílem eliminovat výše popsané jednotlivé problémy, dále řeší překážky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „žáci se SVP“), především poruchy učení a nedostatky současně využívaných přístupů pro jejich odstraňování.

Cílem projektu ZOV je vytvořit takové prostředí v podobě kroužků v rámci volnočasových aktivit žáků, které se cíleně zaměřuje na rozvoj schopnosti žáků práce s digitálními technologiemi, matematických schopností, rozvoj základní schopnosti v oblasti vědy a technologií a schopnosti učit se. Podpora této interakce má za cíl vyústit v přidanou hodnotu v podobě rozvoje jednotlivých forem vzdělávání, jejich sbližování, v podobě výtěžnosti toho nejlepšího, co propojení obou systému vzdělávání může přinést, a tím je pozitivní asociace žáků se vzděláváním. Zvýší se kompetence pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání mj. i formou kolegiální podpory. K propojování formálního a neformálního vzdělávání budou pro ně sloužit setkání, workshopy a konference. Účastní se min. 1 za pololetí setkání v Centru kolegiální podpory, které bude odpovídat požadavkům KA 04 Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí. V rámci kolegiální podpory daného CKP bude zformulován vždy konkrétní vždy konkrétní cíl, který bude posléze CS naplňovat a vyhodnocovat.

Projekt ZOV, s dobou realizace tři roky, který začal běžet v květnu 2018, se soustředí na žáky zapojených základních škol a žáky zapojené střední školy, a povede a přivede propojením formálního a neformálního vzdělávání tyto žáky k poznání, že odborné (technické) vzdělávání je oblast, která může být zábavná.

 

Předkladatel projektu:

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

 

Partneři s finančním příspěvkem:

Partner č. 1: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partner č. 2: Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

Partner č. 3: Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

 

Partner bez finančního příspěvku:

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

 

Spolupracující subjekty:

Základní škola Most, Zlatnická 186

Dům romské kultury o.p.s.

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov,

Základní škola Čestmíra Císaře, Hostomice,

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

Magistrát města Mostu

 

Naše škola získala grant na projekt s názvem:

Networking of schools as a way towards a common solution to support pupils in education" – „Síťování škol jako cesta ke společným řešením podpory žáků ve vzdělávání“

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035617_1

Doba realizace projektu: 09/2017 – 02/2019

Projekt je realizovaný v rámci vzdělávacího programu Erasmus +. Realizací projektu podpoříme řešení palčivých problému současného vzdělávání na středních odborných školách, kterými jsou prioritně předčasné opouštění školní docházky a nezájem žáků o řemeslné obory či technické profese. Abychom udrželi žáky ve vzdělávání, je vhodné tuto prioritu podpořit holistickým přístupem. Pomocí projektu se budeme snažit osvojit si efektivní metody, nástroje a postupy, jak výše uvedené problémy eliminovat. Při řešení problému nalézat odpovědi na otázky, jak je možné, že žáci nemají o učební obory zájem? A pokud zájem projeví, jak je možné, že poté v mnoha případech opouštějí předčasně školní docházku? Proč si žáci špatně vybírají? Jaký má na žáky dopad předčasného opuštění školní docházky v kontextu současné politické situace v Evropě? Hlavním cílem projektu je vytvořit novou, rozmanitou, a přitom kompatibilní mezinárodní platformu spolupráce, která umožní sdílet či nalézat nové, lepší a účinnější prostředky k řešení problematiky předčasného opuštění školní docházky, které budou aplikovány poté do lokálních prostředí sítě škol. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí, případně i nepedagogičtí zaměstnanci škol, kteří vytvoří projektové týmy, účastnící se mezinárodních projektových setkání s cílem vzdělávacích, a tréninkových aktivit k řešení výše uvedených vytyčených problematických oblastích.

Partneři projektu:

 1. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica, Slovenská republika
 2. Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci, Via Alfieri 6, 94015 Piazza     Armerina, Itálie
 3. Liceul tehnologic Aurel Vlaicu, B-dul Muncii No.199-201, 400408 Cluj-Napoca,           Rumunsko

V průběhu realizace projektu se uskuteční 4 mezinárodní setkání:

12/2017 - Slovenská republika

04/2018 - Itálie

09/2018 - Rumunsko

12/2018 - Česká republika

V první fázi chceme zapojit do projektové práce pedagogy v jednotlivých školách, participujících na projektu. Jejich činnost bude spočívat ve workshopech, kde budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci na každé zapojené škole a následně definovat problémy a potřeby školy v rámci řešené problematiky. Pomocí jednoduchých průzkumů, dotazníků, rozhovorů se svými kolegy i žáky se následně přesně určí nejdůležitější okruhy témat, které by mohly napomoci při sdílení mezinárodních zkušeností a dobrých praktik a napomoci zlepšit situaci na každé konkrétní škole. Výsledky z první fáze budou přetvořeny do konkrétní prezentace, ze které bude zřejmé, o jaké problémy se jedná, jejich jasného popsání a vysvětlení, včetně popisu jejich zdůvodnění.

V druhé fázi, následně po ujasnění aktuálního stavu na škole v rámci dané problematiky budou následovat další série workshopů učitelů konkrétních škol, kdy budou zjištěné výstupy popsány na regionální úrovni každé jednotlivé školy. Budou shromažďovat informace o dané problematice, analyzovat situaci regionu, kde se škola nachází a následně definovat problémy a potřeby regionu v rámci řešené problematiky.

V třetí fázi by společně na vzájemných mezinárodních setkáních poznávali nové myšlenky, nápady a zkušenosti ze škol z jiných zemích Evropské unie, které by v rámci sdílení sloužily potřebám jednotlivých škol k eliminaci vytyčených problémů, pomáhali školám při předvídání a řešení některých problémů v budoucnosti, stejně jako v šíření pozitivních účinků našich snah směrem k místní i mezinárodní úrovni.

Ve čtvrté fázi se budeme snažit implementací nových informacích, sdílených zkušenostech o zavedených postupech a nových nápadů zlepšovat situaci v řešených problematických oblastech sekundárního vzdělávání, přičemž zveřejňování výsledků v různých formách, které by potvrzovaly úspěšnost projektových aktivit, by představovalo stimulaci a podporu všem zúčastněným v jejich školním životě.

Inovativní přístup by obohatil a motivoval učitele k aktivnějšímu přístupu ve vzdělávání, zbavil by je strachu z nových metod práce se studenty a zejména, měl by dopad na žáky ve smyslu jejich správné volby vybraného studijního oboru tak, aby neopouštěli školní docházku a nedostali se do spárů sociálního vyloučení.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání.

 

PROJEKT: „ZLEPŠENÍ BEZPEČNOSTI V SASKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ POMOCÍ KOORDINOVANÉ PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ“

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako projektový partner (PP 4) 

Registrační číslo projektu: 100253277

Doba trvání projektu: 01. 07. 2016 - 31. 12. 2018

Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

Hlavním cílem projektu je koordinovanou prací s veřejností zvýšit objektivní bezpečnost a subjektivní pocit bezpečí v česko-saském příhraničí.

V tomto projektu v oblasti práce s veřejností úzce spolupracuje pět partnerů.

 • Policejní ředitelství Zwickau - leadpartner
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - kraj Ústí nad Labem
 • PP 2 Policejní ředitelství Chemnitz
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - kraj Karlovy Vary
 • PP 4 Střední škola technická Most

Pevnou součástí projektových aktivit budou hospitace studentů Střední školy technické Most u policie v Německu s cílem seznámit studenty oboru Bezpečnostně právní činnost s prací policejních složek na druhé straně hranice. Zapojením studentů do projektové činnosti se dále zvýší jejich kompetence v oblasti cizojazyčného vzdělávání, obecná úroveň znalostí o Evropské unii a konkrétní úroveň znalostí o příhraničním regionu, kde sami žijí.

Aktivita:

Hospitace u Policejního revíru Brand-Erbisdorf, 24.10.2018

Účast na nácviku pronásledování, 26.9.2017

Účast na doprav.-prevent. akci „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“, 13.9.2017

Článek, 25.7.2017

Simulace účinků návykových látek za použití brýlí DRUNK BUSTERS, 25.5.2017

Společná výuka žáků SŠT Most a zástupců saské policie, 18.5.2017

Účast na odborné konferenci „Fenomén doby – kyberkriminalita“, 17.5.2017

Zápis ze společné výuky žáků SŠT Most a zaměstnanců saské policie, 27.4.2017

Zápis ze služební cesty, 25. 04. 2017

Zápis ze služební cesty, 12. 04. 2017

Letáky k projektu:

PROJEKT: „INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654

- podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Příjemce dotace: Ústecký kraj, zastoupený hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156

Partner projektu: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Doba trvání projektu: 01. 02. 2017 – 31. 01. 2019

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace jako partner č. 3 se bude intenzivně podílet na realizaci několik projektových aktivit.

Konkrétně půjde o:

 • poradenská pracoviště
 • oslovení a výběr klientů
 • odborné poradenství prostřednictvím svého poradce
 • pracovní a bilanční diagnostika prostřednictvím svého poradce
 • orientace v oblasti regionálních pracovních příležitostí a krátkodobé praxe prostřednictvím svého poradce
 • rekvalifikační programy a kurzy zvyšování odborných kompetencí prostřednictvím svého poradce
 • zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svého poradce a pracovníka pro zprostředkování zaměstnání
 • poskytování doprovodných opatření prostřednictvím svého poradce
 • evaluace a řízení projektu prostřednictvím pracovníka pro evaluaci

Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Projekt IT-bezpečnost a sociální mediální platforma-přeshraniční prevence-bezpečně na internetu

Číslo projektu: 3-17-7018

Poskytovatelem příspěvku: Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, IČ: 67776841

Příjemce dotace: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 00125423

Partner projektu: Freies Gymnasium Regebogen Augustusburg

Doba trvání projektu: 06. 04. 2017 – 31. 12. 2017

Cílem projektu je poskytnout mezinárodní platformu pro výměnu vzájemných zkušeností mezi německými a českými žáky a dále mezi odborníky v oblasti IT bezpečnosti.

Hlavní přínos projektu bude vytvoření přeshraniční mezinárodní platformy v oblasti IT bezpečnosti, která bude sloužit studentům a žákům z obou stran česko-saské hranice k výměně zkušeností, jak negativních, tak pozitivních, které má cílová skupina v oblasti pohybu v kyberprostoru. Dalším přínosem bude zapojení odborníků z řad policie na české a německé straně, profesionálních firem, kde předmětem podnikání je IT kriminologie. Ve druhé fázi dojde k přínosu v podobě společné práce cílové skupiny při vybudování a využívání společného fóra na sociální síti, s obsahem řešícím IT bezpečnost, vedoucím ke kritickému užívání sociálních médií a multimediální výchově zapojených členů fóra, ve snaze šířit získané informace a zkušenosti. Ve třetí fázi je největším přínosem společná spolupráce obou studentských týmu na slabikáři v rámci jednodenních či vícedenních akcí, přičemž výsledek bude nejen samotný materiál k další distribuci s cílem vzdělávat v oblasti IT bezpečnosti, ale také zejména vzájemné sblížení obou studentských týmů, jejichpoznání, komunikace nejen na sociálních sítích, ale v reálu, na mezinárodních akcí, což povede k rozvoji jazykových kompetencí.

 

PROJEKT: „PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CHANOVSKÝCH ŽÁKŮ“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222

Identifikační údaje: Dům romské kultury, o.p.s., Zlatnická 5/184, 434 01 Most - předkladatele/žadatele: Rudolice, IČ: 254 41 892

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a připravit je na trh práce.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2016 – 31. 8.2019

Přínos projektu pro naší školu vidíme v možnosti zvýšení účasti chánovských dětí a mládeže na středním stupni vzdělávání a přispění k úspěšnosti jejich vzdělávací dráhy, jednak cestou jejich přímé podpory v době přechodu mezi vzdělávacími stupni (kariérové poradenství, exkurze, ochutnávky oborů, doučování), tak i prací s jejich rodiči individuálně v terénu i na rodičovských skupinách. Bude podpořeno vzdělávání pedagogických pracovníků v přístupu k studentům z odlišného socio-kulturního prostředí a provazování pedagogické práce s prací sociální.

Pod textem je možno stáhnout leták projektu.