Zobrazit menu

Informace k MZ 2016-2017

Nezapomeňte napsat svou emailovou adresu do Bakalářů

Žáci, kteří konali DT nebo PP, se mohou dostavit do školy pro Protokol o výsledcích SČ MZ. Tento Protokol také obdrželi na uvedenou mailovou adresu nebo si jej mohli nechat zaslat po přihlášení pomocí VPŽ.

Pokud se žák ze závažných důvodů nemohl dostavit k jakékoli části MZ, musí do tří pracovních dnů doložit řediteli školy omluvenku (od lékaře). Pokud omluvenku nedoloží, bude hodnocen stupněm nedostatečný. Rychtářová

 

Dne 14.7.2017 Vám byla zaslána Pozvánka ke konání DT a PP termínu Podzim 2017. Prosím, dodržujte instrukce,zjistěte si polohu místa konání, přijďte včas a nezapomeňte si vzít občanský průkaz. Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte 736633033. Termíny praktické písemné a ústní zkoušky jsou uvedeny v tabulce. Přeji hodně úspěchů. Rychtářová

 

TERMÍNY - MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIM 2017

Třída

Státní

Písemné/praktické

Ústní

Třídy úseku STES

4.9-6.9.2017

7.9.-8.9.2017

18.9.-19.9.2017

Třídy úseku EKO

4.9.-6.9.2017

7.9.-8.9.2017

12.9.-15.9.2017

Pro získání informací sledujte stránky www.novamaturita.cz, kde bude v srpnu zveřejněno jednotné schéma zadávání. Spádová škola pro konání didaktických testů a písemných prací bude uvedena na pozvánce, kterou obdržíte na e-mail. Upřesněné termíny konání ústní MZ zjistíte od 5. 9. 2017 u třídních učitelů nebo u Mgr. Rychtářové na tel. čísle 476 137 356.

Od 1.7.2017 Vám na uvedený mail bude zaslán Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Vaší povinností je zkontrolovat všechny údaje, bezodkladně vytisknout Protokol o převzetí Výpisu, podepsat jej a doručit do školy osobně nebo zaslat poštou.

Nejpozději v polovině srpna na mailu obdržíte Pozvánku ke konání DT a PP, na kterých je uveden den, hodina, číslo učebny a ŠKOLA, na které se tyto části MZ konají.

Sledujte stránky školy a www.novamaturita.cz, kde najdete i další užitečné a upřesňující informace

V případě jakékoli nejasnosti kontaktujte na 736633033 nebo rychtarova.jirina@sstmost.cz

Hezké léto, ve kterém nezapomeňte na pravidelnou přípravu k MZ!

 

TERMÍNY - Profilové ZKOUŠKY – PODZIM 2017

Třída

Státní

Písemné/praktické

Ústní

PM4

4.9-6.9.2017

7.9.2017 – FIKTIVNÍ FIRMA

8.9.2017 - UČETNICTVÍ

12.9.2017

BP4

4.9.-6.9.2017

7.9.2017 – SEBEOBRANA

8.9.2017 - VEŘEJNÝ POŘÁDEK

BP 4A - 15.9.2017

BP 4B - 14.9.2017

BP 4C - 13.9.2017

Sraz maturantů vždy v 7.45 ve škole. Číslo učebny a podrobný rozpis času a vyučujících bude umístěn na nástěnce u vrátnice.

Více informací: pí. Drožová, tel. číslo 476 137 311 nebo Mgr. Petra Burdová, tel. číslo 476 137 240.

 

Pokud žák neuspěl u jakékoli části MZ, musí se dostavit do kabinetu č.604 ve dnech 20.6. až 26.6.2017 k vyplnění Přihlášky k MZ termín Podzim 2017. Pokud si přihlášku nevyplní, nemůže MZ v září 2017 konat. Stejné instrukce platí i pro žáky, kteří budou konat opravné zkoušky za 4.ročník v srpnu a pro žáky z minulých projektů.

Slavnostní vyřazení žáků a předávání maturitního vysvědčení je veřejné a bude 29.5.2017 v Salonku za jídelnou od 8.00hod pro třídy BP4B a BP4C, od 10.00hod pro třídu EME 4 a žáky z minulých projektů. Srdečně zveme rodinné příslušníky, přátele a známé úspěšných studentů.

V příloze (soubory ke stažení) zasílám termíny MZ.

Zároveň připomínám, že počátkem března žáci obdrží pozvánku na svůj mail, mohou se pak začít přihlašovat do Výsledkového portálu žáka.

Důležité: povolené pomůcky (Slovníky na PP cizí jazyk nebo Tabulky MFCh na DT z matematiky) musí žáci odevzdat ke kontrole do 12.4.2017 vyučujícímu daného předmětu ve třídě. Pomůcky budou mít připraveny v den konání zkoušky v přiřazené učebně. Žáci, kteří zkoušku opakují, odevzdají Slovník nebo Tabulky ke kontrole do kabinetu č.604 také do 12.4.2017.

Pravidelně sledujte webové stránky školy, najdete zde jakékoliv změny a další podstatné informace.

8.12.2016 byl žákům odeslán mail s Výpisem přihlášky a Protokolem o převzetí výpisu. Do 13.12.2016 si musí každý studen zkontrolovat VŠECHNY zadané údaje, případné nepřesnosti okamžitě přijít nahlásit do kabinetu č.604. Nejpozději 15.12.2016 dojít podepsat protokol o převzetí výpisu ke svému třídnímu učiteli, popř. do 604.

Pokud jste mail neobdrželi, okamžitě přijďte do školy problém vyřešit. Rychtářová

 

PŘIHLÁŠKY MZ – TERMÍN JARO 2017

Žáci 4.ročníků mají od 15.11.2016 k dispozici předvyplněné přihlášky k MZ termín Jaro2017 u svých třídních učitelů. Žáci z minulých projektů si své přihlášky vyzvednou v kabinetě č. 604. Každý žák zkontroluje zapsané údaje, zakřížkuje volitelný předmět, napíše datum a přihlášku podepíše. Pokud má žák doporučení z poradny, musí vyplnit požadavek PUP na druhé straně přihlášky a doporučení k přihlášce přiložit.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte neprodleně třídnímu učiteli, žáci z minulých projektů do kabinetu č. 604 a to nejpozději do 1.12.2016 do 12.00hod. Později nelze přihlášku přijmout!

Do 10.12.2016 každý přihlášený žák obdrží na svou mailovou adresu Výpis přihlášky a Protokol o převzetí přihlášky. Musí zkontrolovat VŠECHNY uvedené údaje, Výpis uložit. Pak vytiskne Protokol o převzetí, podepíše jej a odevzdá do školy do 15.12.2016 nebo přijde do školy Protokol o převzetí přihlášky podepsat do 15.12.2016!!!

Pokud Výpis přihlášky do 10.12. neobdržíte, okamžitě se dostavte do školy do kabinetu č.604 zjistit příčinu nedoručení.

Sledujte i nadále stránky školy a informace na www.novamaturita.cz

 

Žáci, kteří konali DT nebo PP, se mohou dostavit do školy pro Protokol o výsledcích SČ MZ. Tento Protokol také obdrželi na uvedenou mailovou adresu nebo si jej mohli nechat zaslat po přihlášení pomocí VPŽ.

Termín předání maturitního vysvědčení si žáci dohodnou s třídní učitelkou. Při předání musí zapsat číslo a sérii maturitního vysvědčení, datum a podpis do Protokolu o výsledcích profilové části MZ.

Rychtářová.

 

Ke stažení: